Europakorridoren

Motion 2003/04:T435 av Christin Nilsson m.fl. (s)

av Christin Nilsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av Europakorridoren.

Motivering

Projektet Europakorridoren är en frivillig sammanslutning av kommuner, landsting, länsstyrelser och andra intressenter. Arbetet har pågått ett tag och vi kan nu se att intresset och därigenom också kunskapen om Europabanan ökat, både i Europeiska unionen, i andra länder och inom Sverige.

Europakorridoren ger stora möjligheter till regional tillväxt och utveckling i Syd- och Mellansverige. Europakorridoren med Europabanan och Götalandsbanan omfattar ett stort antal städer och regioner vars attraktivitet ytterligare ökar genom att dessa starkare sammanbinds med varandra och med Europa. Restiderna förkortas mestadels till mellan 30 och 60 procent för ett mycket stort antal städer och regioner. Detta innebär en bättre tillgänglighet till arbete, boende och utbildning.

Idén bakom Europabanan är att den skall utgöra en del i ett framtida järnvägssystem från Mellansverige anslutet till hela det höghastighetsnät som nu byggs på den europeiska kontinenten. Det skapar ett flexibelt, kundanpassat, mer differentierat och mindre sårbart järnvägsnät i Sverige som behövs för att ta tillvara järnvägens stora potential i ett internationellt miljöanpassat transportsystem.

Det behövs ett europeiskt perspektiv som grund för de svenska infrastruktur- investeringarna. Det svenska järnvägsnätet bör kopplas ihop med det europeiska. Sveriges geografiska läge i norra Europa nödvändiggör investeringar för väl fungerande transporter som inte bara klarar dagens utan också morgondagens krav på snabbhet, pålitlighet, flexibilitet och säkerhet.

Det är dags att lyfta blicken i trafikpolitiken och fokusera på de viktiga framtidsfrågorna. Sverige har inte råd att missa de stora möjligheter till regional tillväxt och utveckling som Europakorridoren innebär.

Stockholm den 6 oktober 2003

Christin Nilsson (s)

Kent Härstedt (s)

Anders Karlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)