Europakorridoren

Motion 2002/03:T487 av Annika Nilsson m.fl. (s)

av Annika Nilsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om projektet Europakorridoren.

Motivering

Projektet Europakorridoren är en frivillig sammanslutning av kommuner, landsting, länsstyrelser och andra intressenter. Arbetet har pågått ett tag och vi kan nu se att intresset och därigenom också kunskapen om Europabanan ökat, både i Europeiska unionen, i andra länder och inom Sverige.

Idén bakom Europabanan är att den skall utgöra en del i ett framtida järnvägssystem från Mellansverige an­slutet till hela det höghastighetsnät som nu byggs på den europeiska kontinenten. Det skapar ett flexibelt, kundanpassat, mer differentierat och mindre sårbart järn­vägsnät i Sverige som behövs för att ta tillvara järnvägens stora potential i ett internationellt miljöanpassat transportsystem. Med den nya Europabanan ges gods- och regiontrafiken prioritet på Södra stambanan, samtidigt som snabb persontrafik når en helt ny geografisk marknad längs Europabanan. Här finns goda möjligheter att med moderna lastbilar utveckla en rationell miljövänlig kombitrafik, där ungefär hälften av Sveriges befolkning bor.

Banverket har tillsatt en utredning med syftet att översiktligt klargöra förutsättningarna för Europabanan/Götalandsbanan. Detta är självfallet mycket bra. Det har visat sig att de beräkningsmodeller som används för både trafikering och samhällsekonomisk nytta inte fungerar särskilt bra för stora projekt. Modellerna tar inte hänsyn till de utvecklingseffekter som stora projekt skapar. Det gäller t.ex. effekter på regionförstoring, överflyttning av trafik från andra trafikslag, regionutveckling m.m. Det är naturligtvis nödvändigt med ordentligt utredningsmaterial, men den politiska viljan och visionen har visat sig avgörande för alla stora projekt.

Mot bakgrund av vad ovan beskrivits önskar vi att regeringen ger i uppdrag åt Banverket att i sin banhållningsplan eller i särskild ordning ta med utbyggnaden av Europabanan/Götalandsbanan så att en överflyttning av såväl gods- som persontrafik kan ske till järnväg. På så sätt förbättrar vi trafiksäkerheten och miljön och dessutom minskar avståndshandikappet såväl inom landet som till kontinenten. Europabanan/Götalandsbanan knyter också ihop Norrlandskusten och mellanliggande regioner i ett heltäckande hållbart system för både gods- och persontransporter.

Stockholm den 23 oktober 2002

Annika Nilsson (s)

Kent Härstedt (s)

Anders Karlsson (s)

Christin Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)