Europakorridoren

Motion 2002/03:T244 av Göran Hägglund och Maria Larsson (kd)

av Göran Hägglund och Maria Larsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Europakorridoren.

Europakorridoren­

Sverige är i europeiskt perspektiv ett avlägset beläget land med stort behov av väl fungerande infrastuktur för att hävda sig i den internationella konkurrensen. Genom att Öresundsbron färdigställts har Sverige närmat sig det övriga Europa.

Sverige har också behov av effektivare lokala och regionala kommunikationer inom landet. Av miljöskäl behöver vi också ett konkurrenskraftigt järnvägsnät för att kunna överföra mer av godstransporter till järnväg.

Den regionala grupperingen bakom Europabanan/Götalandsbanan–Europakorridoren – har genomfört en övergripande studie av banutbyggnadernas trafikering, ekonomi, miljöaspekter, regionala utvecklingseffekter och kapacitetsfrågor. Banverket har tillsatt en utredning med syftet att översiktligt klargöra förutsättningarna för Europabanan/Götalandsbanan. Detta är självfallet mycket bra.

Enligt vår uppfattning behövs en rejäl satsning på höghastighetsjärnvägen av europeiskt snitt även i Sverige. Satsningen behövs för att minska vårt avståndshandikapp både inom landet och mot kontinenten, men också för att få en bättre trafiksäkerhet och en bättre miljö.

En utbyggnad av en höghastighetsjärnväg innebär också stora möjligheter till starkt ökad interregional och regional trafik.

En överflyttning av trafik från andra trafikslag till järnväg är enligt vår åsikt både önskvärd och nödvändig. En förutsättning är då att järnvägen får tillräckligt bra kvalitet, med exempelvis restiden Stockholm–Köpenhamn under 3 timmar och Stockholm–Göteborg på ca 2 timmar. Även högvärdigt gods bör transporteras på Europabanan/Götalandsbanan.

En överflyttning av gods till järnväg är önskvärd både ur trafiksäkerhetssynpunkt och för att ge en bättre miljö. Med en utbyggnad av Europabanan/Götalandsbanan ges utrymme till utökad godstrafik på såväl Södra stambanan som Västra stambanan. Dessa banor får också utökad kapacitet för lokal- och regionaltrafik.

Det har visat sig att de beräkningsmodeller som används för både trafikering och samhällsekonomisk nytta inte fungerar särskilt bra för stora projekt. Modellerna tar inte hänsyn till de utvecklingseffekter som stora projekt skapar. Det gäller t.ex. effekter på regionförstoring, överflyttning av trafik från andra trafikslag, regionutveckling m.m. Det är naturligtvis nödvändigt med ordentligt utredningsmaterial, men den politiska viljan och visionen har visat sig avgörande för alla stora projekt.

Mot bakgrund av vad ovan beskrivits är det angeläget att Europabanan/Götalandsbanan kommer att finnas med i Banverkets banhållningsplan så att en överflyttning av såväl gods- som persontrafik kan ske till järnväg. På så sätt förbättrar vi trafiksäkerheten och miljön och dessutom minskar avståndshandikappet såväl inom landet som till kontinenten. Europabanan/Göta­lands­banan knyter också ihop Norrlandskusten och mellanliggande regioner i ett heltäckande hållbart system för både gods- och persontransporter.

80 procent av alla svenskar som studerar på universitet eller högskolor gör det inom Europakorridoren. Inom 60 minuters restid från korridorens kärna bor cirka 65 procent av Sveriges befolkning, 5,5 miljoner. Här finns 50 procent av landets alla arbetstillfällen och 65 procent av all BNP produceras där. Med Europakorridoren får en av Sveriges viktigaste regioner väsentligt förbättrade lokala och regionala kommunikationer samtidigt som Sverige kommer närmare Europa.

Europakorridoren innebär utbyggnad av två banor: Europabanan, som följer E 4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg. Götalandsbanan, som följer ett östvästlink stråk utmed riksväg 40, mellan Göteborg, Borås och Jönköping.

Europakorridoren binder inte enbart samman Sveriges storstadsregioner. Flera av landets viktigaste medelstora regioner får också närmare till storstäderna – och till varandra. I Europakorridoren skapas samverkan i nätverk, baserade på moderna, snabba kommunikationer.

Tåget är ett transportmedel med många fördelar. Det är miljövänligt, energisnålt, snabbt, säkert och bekvämt.

Miljövänligt: Om inget görs kommer biltrafiken att öka med 30 procent fram till år 2010. Varje dag rullar mer än 1 500 långtradare genom Småland, bara på E 4:an.

Energisnålt: Med samma mängd energi som förbrukas vid 100 km tågfärd, kommer man endast 26 km med bil och 11 km med flyg.

Snabbt: Från Stockholm till Jönköping beräknas restiden kunna komma ner till 90 minuter, mellan Stockholm och Köpenhamn 2 timmar och 50 minuter. Tåget blir klart konkurrensmässigt med flyget också vad avser tiden. Professor Åke E Andersson menar att den personliga rörligheten fortsätter att öka. Tillgång till snabba kommunikationer ger helt andra förutsättningar att bo på landsbygd/glesbygd och ändå kunna pendla till såväl arbete som studier på ett rationellt tidsmässigt sätt.

Säkert: Skadefrekvensen är 100 gånger större med bil än med tåg.

Förverkligandet av Europakorridoren är en viktig satsning för Sveriges fortsatta möjlighet till tillväxt och utveckling. En utredning med konsekvensanalys bör omedelbart beslutas för att beslut sedan ska fattas och projektering komma igång.

Stockholm den 16 oktober 2002

Göran Hägglund (kd)

Maria Larsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)