Europabanan/Götalandsbanan

Motion 2003/04:T228 av Ulf Sjösten och Kent Olsson (m)

av Ulf Sjösten och Kent Olsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av Europabanan/Götalandsbanan.

  2. Riksdagen begär att regeringen ger Banverket i uppdrag att i arbetet med genomförandet av framtidsplanen genomföra en fördjupad systemstudie av Europakorridoren baserad på de nya resultaten i KTH:s studie.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att projektet Europakorridoren/Götalandsbanan presenteras som kandidatprojekt i TEN-arbetet inom EU.

Motivering

Europa/Götalandsbanans samhällsekonomiska effekter har studerats ett antal gånger och pekar på att i varje fall delar av banan snabbt kommer at ge en samhällsekonomisk vinst.

Sverige behöver satsa på höghastighetsjärnväg av europeiskt snitt för att krympa det avståndshandikapp som finns både inom landet och mot kontinenten. Satsningen behövs också för att förbättra trafiksäkerheten och miljön.

En utbyggnad skulle innebära att järnvägens konkurrenskraft förbättras kraftigt på de berörda sträckorna, och trafik skulle med all säkerhet flytta från andra trafikslag till järnväg.

En utbyggnad skulle innebära restider mellan Stockholm och Köpenhamn under tre timmar och sträckan Stockholm-Göteborg på ca två timmar, inte bara för persontransporter utan också för högvärdigt gods.

Med en utbyggnad av Europabanan/Götalandsbanan skulle utrymme sparas för utökad godstrafik på Södra stambanan och Västra stambanan och dessutom skapa utökad kapacitet för lokal- och regionaltrafik.

Projektet har stor betydelse för tillväxt och utveckling i de berörda regionerna men också för hela landets utveckling.

Det har visat sig att stora projekt är beroende av politisk vilja och vision, vilket vi hoppas finns för dessa viktiga tillväxtregioner i Syd- och Mellansverige.

Forskare vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, har tagit fram en ny prognosmodell, Sampvips, som stämmer bättre överens med internationella erfarenheter främst i Frankrike och Spanien.

Studierna visar att en fullt utbyggd Europakorridor ger en resandeökning som är större än hela effekten av hela Banverkets framtidsplan.

Stockholm den 23 september 2003

Ulf Sjösten (m)

Kent Olsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (3)