Europabanan/Götalandsbanan

Motion 2002/03:T330 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen ger Banverket i uppdrag att i sin banhållningsplan eller i särskild ordning ta med utbyggnaden av Europabanan/Götalandsbanan så att en överflyttning av såväl gods- som persontrafik kan ske till järnväg.

Motivering

Den regionala grupperingen bakom Europabanan/Götalandsbanan – Europakorridoren – har genomfört en övergripande studie av banutbyggnadernas trafikering, ekonomi, miljöaspekter, regionala utvecklingseffekter och kapacitetsfrågor.

Banverket har tillsatt en utredning med syftet att översiktligt klargöra förutsättningarna för Europabanan/Götalandsbanan. Detta är självfallet mycket bra. Enligt min mening behövs en rejäl satsning på höghastighetsjärnvägen av europeiskt snitt även i Sverige. Satsningen behövs för att minska vårt avståndshandikapp både inom landet och mot kontinenten, men också för att få en bättre trafiksäkerhet och en bättre miljö. En utbyggnad av en höghastighetsjärnväg innebär också stora möjligheter till starkt ökad interregional och regional trafik.

En överflyttning av trafik från andra trafikslag till järnväg är enligt min åsikt både önskvärd och nödvändig. En förutsättning är då att järnvägen får tillräckligt bra kvalitet med exempelvis restiden Stockholm–Köpenhamn under 3 timmar och Stockholm–Göteborg på ca 2 timmar. Även högvärdigt gods bör transporteras på Europabanan/Götalandsbanan. En överflyttning av gods till järnväg är önskvärd både från trafiksäkerhetssynpunkt och för att ge en bättre miljö. Med en utbyggnad av Europabanan/Götalandsbanan ges utrymme för utökad godstrafik på såväl Södra stambanan som Västra stambanan. Dessa banor får också utökad kapacitet för lokal- och regionaltrafik.

Det har visat sig att de beräkningsmodeller som används för både trafikering och samhällsekonomisk nytta inte fungerar särskilt bra för stora projekt. Modellerna tar inte hänsyn till de utvecklingseffekter som stora projekt skapar. Det gäller t.ex. effekter på regionförstoring, överflyttning av trafik från andra trafikslag, regionutveckling m.m. Det är naturligtvis nödvändigt med ordentligt utredningsmaterial, men den politiska viljan och visionen har visat sig vara avgörande för alla stora projekt.

Mot bakgrund av vad ovan beskrivits önskar jag att regeringen uppdrar åt Banverket att i sin banhållningsplan eller i särskild ordning tar med utbyggnaden av Europabanan/Götalandsbanan så att en överflyttning av såväl gods- som persontrafik kan ske till järnväg. På så sätt förbättrar vi trafiksäkerheten och miljön och dessutom minskar avståndshandikappet såväl inom landet som till kontinenten.

Europabanan/Götalandsbanan knyter också ihop Norrlandskusten och mellanliggande regioner i ett heltäckande hållbart system för både gods- och persontransporter. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Stockholm den 19 oktober 2002

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)