Europabanan och HH-tunneln

Motion 2002/03:T423 av Peter Danielsson (m)

av Peter Danielsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en fördjupad studie av projekt Europakorridoren.

Motivering

Europakorridoren är ett angeläget infrastrukturellt projekt som innebär utbyggnad av två järnvägssträckor för höghastighetståg. Den första är Europabanan, som följer E 4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg, via en tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Den andra är Götalandsbanan, som följer ett öst-västligt stråk utmed riksväg 40, mellan Göteborg, Borås och Jönköping.

Europakorridorens förverkligande är central för utvecklingen och tillväxten för Sverige i allmänhet och för orterna längs järnvägssträckningarna i synnerhet. Europakorridoren innebär nya och förbättrade möjligheter till snabba, tillförlitliga och bekväma persontransporter. Dessutom kommer utbyggnaden att frigöra kapacitet på Södra och Västra stambanan, så att gods- och regionaltåg kan få bättre utrymme.

Tåg har många fördelar. De är energisnåla, miljövänliga, säkra och bekväma. Moderna höghastighetståg är dessutom snabba, tillförlitliga och drar mindre energi än gamla långsammare tåg. Restiderna skulle också krympa drastiskt, exempelvis skulle Stockholm–Köpenhamn ta två timmar och 35 minuter. Många menar att höghastighetståg kan bidra till att fylla luckan mellan långa flygresor och kortare resor med bil och tåg.

Därför bör staten ge Banverket och Projekt Europakorridoren i uppdrag att tillsammans genomföra en fördjupad studie av projektet, så att Europabanan och Götalandsbanan kommer med i Banverkets stomnätsplan.

Stockholm den 22 oktober 2002

Peter Danielsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)