Ett nionde innovationskontor

Motion 2009/10:N281 av Åke Sandström (c)

av Åke Sandström (c)
c540

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett nionde innovationskontor för att ge mer likvärdiga förutsättningar för utveckling av uppfinningar.

Motivering

Det svenska innovationssystemet delar upp affärsidéer i två kategorier: de som är forskningsbaserade och andra.

Detta är en unik svensk företeelse. Systemet ger inte likvärdiga förutsättningar utan missgynnar idébärare vars affärsidéer ej är forskningsbaserade.

Idag är de offentliga ekonomiska bidragsresurserna till stor del koncentrerade till forskningsorienterade och universitetsnära företag. Dessa företag har helt annorlunda och radikalt bättre förutsättningar att erhålla lån och bidrag än de företag som kommer utanför universitetssfären.

Med hänvisning till dessa förhållanden föreslår jag att förutsättningarna närmare utreds för att inrätta ett nionde innovationskontor i landet som erbjuder mera likvärdiga villkor till exploatering av nya affärsidéer för uppfinnare och entreprenörer utanför universitetssfären.

Stockholm den 1 oktober 2009

Åke Sandström (c)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)