Ett långsiktigt hållbart vildlaxfiske i Sverige

Motion 2013/14:MJ495

av Karin Åström och Katarina Köhler (S)
S2109

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fritidsfiske efter lax med kommersiella redskap skyndsamt bör förbjudas.

Motivering

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fritidsfiske efter lax med kommersiella redskap bör förbjudas skyndsamt.

ICES, Internationella forskningsrådets analyser visar att en majoritet av våra svenska vildlaxförande vattendrag inte uppnår MSY-målet (biologiskt hållbart antal individer) och att många vattendrag (framförallt de mindre) ligger långt under detta mål. ICES analyser visar också att den positiva utveckling som många vattendrag uppvisat under början av 2000 talet planat ut och att en långsam försämring för vissa bestånd förväntas ske under kommande år om exploateringen och den låga naturliga överlevnaden i havet ligger kvar på nuvarande nivåer.

Fritidsfiske med fasta redskap efter lax är idag omfattande. Enligt Fiskeriverkets kartering av utsatta fasta redskap 2011 så står detta fiske för 17 procent av andelen redskap, eller 102 fällor av totalt 590 fällor i Bottniska viken (ICES delområde 29-N, 30 och 31). I såväl Norrbotten som Västerbotten, där många svaga bestånd av lax finns, står detta fritidsfiske för ca 30 procent av andelen redskap. De fångster som görs av dessa fiskare avräknas inte den Svenska kvoten på lax. Den enda regleringen är att dessa fiskare sedan den 7 maj 2011 inte får sälja sin fångst. Dessa fiskare som i många fall dessutom har flera redskap säljer trots förbudet ändå sin fångst eller avyttrar sin fångst genom någon som har licens. Detta fiske är inte acceptabelt och det är i det närmaste omöjligt att utföra en effektiv kontroll av saluförbudet. Detta fiske står dessutom för ett betydande uttag utöver den tilldelade kvoten. Det påverkar således en positiv beståndsutveckling samt att detta fiske sker i direkt konkurrens mot yrkesfisket.

Denna typ av fritidsfiske bidrar på detta sätt negativt för ett långsiktigt hållbart laxfiskebestånd. Fritidsfiske med kommersiella redskap bör därför förbjudas skyndsamt. En sådan åtgärd utgör ett viktigt steg i arbetet med att bygga upp de svaga laxbestånden och på så sätt uppnå ett långsiktigt hållbart fiske.

Stockholm den 3 oktober 2013

Karin Åström (S)

Katarina Köhler (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)