Ett förbud mot grön laser

Motion 2012/13:Fö257 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)
M1612

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att förbjuda försäljning och innehav av starka laserpekare vad gäller privatpersoner.

Motivering

Under senare år har flera personer, ofta piloter, lokförare eller yrkeschaufförer, blivit utsatta för attacker med starka laserpekare, så kallad grön laser. Även poliser som har försökt ingripa mot dessa attacker har blivit utsatta med stor risk för bestående ögonskador. Den gröna lasern utgör såväl ett arbetsmiljöproblem som en fara för allmänheten, och det är hög tid för Sverige att se över möjligheten att modernisera sin lagstiftning på området så att man förbjuder grön laser att öppet säljas i handeln. Idag kan en privatperson lätt köpa en laserpekare som är många gånga starkare än vad som kan anses vara nödvändigt för en privatpersons behov och som i fel händer kan åsamka livslånga skador och i värsta fall även dödsfall. Den lagstiftning som vi har idag och som kräver särskilt tillstånd för den som på allmän plats vill använda laserpekare som är starkare än 5 milliwatt är otillräcklig då den inte lyckats få bort försäljningen av pekare för grön laser. En vanlig privatperson kan inte anses ha någon användning för dessa starka laserinstrument utan de hör hemma bland forskare och hos andra som är professionella i sin hantering av laserteknologi. Strålskyddsmyndigheten har från sin sida varit tydlig med att den vill se ett förbud och att det är viktigt att en fungerande lagstiftning snabbt ska kunna komma på plats för att förhindra att dessa farliga verktyg fortsätter spridas i det svenska samhället. Det är också viktigt att det finns ett starkt lagstöd för polisen i deras arbete för att förebygga och förhindra fortsatta attacker med grön laser.

Stockholm den 28 september 2012

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)