Ersättning för markintrång

Motion 2014/15:536

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ersättning vid markintrång m.m.

Motivering

Skyddet för äganderätten är en viktig grund för viljan att investera, vårda och utveckla vårt samhälle. Det är en hörnsten i vår regeringsform. Den tidigare regeringen stärkte skyddet för den enskilde vid markintrång enligt expropriationslagen. Denna ändring var viktig och välkommen för att förbättra för de markägare som utsätts för expropriation eller annat markintrång.

Den tidigare regeringen tillsatte vidare en utredning för att förbättra ersättningen för de som drabbas av markintrång som görs i kommersiellt syfte. Det kan handla om t.ex. uppsättning av master för telekommunikation. Utredningen konstaterade att det fanns särskilt angelägna fall där det fanns skäl att ytterligare stärka markägaren och äganderätten och där det kommersiella intresset var starkt i förhållande till det allmänna.

Många markägare upplever idag att rätten till den egna marken, den egna fastigheten, alltjämt är kraftigt beskuren av det allmänna. Ersättningen vid markintrång och då inte minst för rent kommersiella alltjämt behöver därför förbättras. Men även i övrigt bör ersättningen ses över för att t ex stimulera Svenska kraftnät att gräva ner sina kraftledningar istället för att fortsätta dra luftledningar.

Detta bör ges regeringen till känna.

.

Kerstin Lundgren (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)