Enklare inlämning av uppgifter för företag

Motion 2009/10:N284 av Per Bolund (mp)

av Per Bolund (mp)
mp314

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av en uppgiftskravsinspektion för samordning av näringslivets uppgiftslämnande till myndigheter.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett referensregister över näringslivets uppgiftslämnande bör inrättas.

Bakgrund

Företagens regelbörda utgör en såväl ekonomisk som arbetsam belastning på det svenska näringslivet. Ett viktigt inslag i regelbördan för företag är de många uppgifter som ska lämnas in till ett stort antal svenska myndigheter. För att förenkla inlämningen av sådana uppgifter och förhindra att företagen tvingas lämna in samma uppgift flera gånger till olika myndigheter bör ett samordningsorgan snarast inrättas. Bolagsverket har därför i en utredning föreslagit att en uppgiftskravsinspektion ska inrättas, som ska besluta om åtgärder som gör att företagens uppgiftslämnande förenklas och begränsas, exempelvis genom att man återanvänder redan tidigare insamlad information. För att detta arbete ska bli verksamt behöver också ett referensregister införas som registrerar näringslivets uppgiftslämnande och innehåller referensinformation om de uppgiftskrav myndigheterna har och den information de därför samlar in. Genom inrättande av en uppgiftskravsinspektion kan Sveriges företag få en väg in till myndigheterna och uppgiftsinlämningen kan både minskas och förenklas. En ytterligare fördel är att risken minskar för att företagen oavsiktligt missar informationskrav från myndigheter och därmed belastas med onödiga avgifter.

Stockholm den 2 oktober 2009

Per Bolund (mp)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (2)