Enhetlig journalhantering

Motion 2017/18:2149 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S)

av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en nationell standard för journalhantering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan besluta om att privata vårdgivares patientjournaler ska omhändertas av arkivmyndigheten i det landsting/region där vårdgivaren är verksam. Det kan till exempel bero på att vårdgivaren gått i konkurs, avvecklat verksamheten på grund av pension eller att denne avlidit.

Detta kunde vara nog så komplicerat och kostsamt tidigare när patientjournalerna huvudsakligen hanterades analogt. I och med digitaliseringen har detta blivit än mer komplicerat och kostsamt då det saknas en enhetlig nationell standard för journalföring digitalt. Detta medför stora kostnader för arkivmyndigheterna i landstingen/regionerna när de åläggs av IVO att ta emot patientjournaler från upphörda privata vårdgivare för att kunna lämna ut denna på begäran från patienterna. Patientjournalen ska enligt Patientdatalagen sparas i minst 10 år från senaste anteckning vilket kan innebära att informationen måste hanteras för att säkerställa tillgängligheten över tid.

För att skapa möjligheter till hanterbarhet borde en standardisering av informationshanteringen införas. Inom landstingen finns utarbetade specifikationer för hur patientjournalinformation ska vara under strukturerad när den levereras från ursprungssystemet till mellan- eller slutarkiv, t.ex. SLL, Region Skåne och R7e-arkiv (samverkan mellan elva landsting). Om en standardisering kan uppnås skapas förutsättningar till att säkerställa såväl patientsäkerhet som god ekonomisk hushållning av skattemedel.

Anna Johansson (S)

Gunilla Carlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)