En satsning på infrastruktur i Skåne

Motion 2013/14:T441 av Carina Herrstedt (SD)

av Carina Herrstedt (SD)
SD284

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att besluta om ett infrastrukturpaket i Skåne med utbyggnad av vägar och kollektivtrafik.

Motivering

Skåne står för en stor del av Sveriges tillväxt och det händer många spännande saker i Skåne. Men det krävs mycket mer för att ta tillvara på den tillväxt- och utvecklingspotential som finns här. En fungerande infrastruktur med effektiva, miljöanpassade transporter, hör definitivt till de åtgärder som skulle stimulera Skånes tillväxt. Västkustbanan, Södra stambanan och Europavägarna är huvudstråken för både gods och persontrafik och kräver investeringar för att undvika flaskhalsar för godstrafiken och arbetspendlingen i regionen. Andelen människor som använder kollektivtrafiken för att pendla till sitt arbete eller sina studier ökar för varje år. Skåne fungerar idag som en miljonstad med flera kärnor, det vill säga Malmö och Köpenhamn och flera medelstora städer som ligger geografiskt nära varandra är tätt knutna till varandra. Arbetsmarknaden fungerar i dag enligt principen att du bor på en plats och arbetar på en annan. När forskningsanläggningarna ESS och Max IV är färdigbyggda förväntas människor från hela Europa pendla till Skåne.

Det finns alltså behov av att stärka den skånska infrastrukturen så att flerkärnigheten kan utnyttjas bättre och på så vis knyta ihop Skåne ännu mer. Tillväxt i Skåne är positivt för hela Sverige.

Stockholm den 2 oktober 2013

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)