En nationell IT-strategi för skolan

Motion 2010/11:Ub329 av Eliza Roszkowska Öberg (M)

av Eliza Roszkowska Öberg (M)
m1296

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell IT-strategi för skolan.

Motivering

Datoranvändning och Internet måste bli en lika naturlig del av skolan som det är i övriga samhället. Både kunskap och pedagogik kan förbättras med hjälp av mer IT i skolan. Studier från USA visar att med datorer i undervisningen uppnår fler elever kunskapsmålen, lärarnas kunskaper utvecklas, elevernas motivation för skolarbetet ökar, disciplinproblemen förbättras och elever från studieovana hem gynnas särskilt.

IT måste vara en självklar del i skolans utveckling. Dessvärre vet vi att den tekniska utvecklingen hittills har varit avsevärt snabbare än skolornas utveckling. Det går inte att stå stilla och titta på när andra länder springer ifrån oss. Svenska elever måste ha lika goda möjligheter att ta till sig kunskap och förbereda sig för ett framtida arbetsliv.

I detta sammanhang är lärarna en nyckelfaktor. Men enligt Skolverket saknar uppemot sju av tio lärare i grundskolan och drygt två av tio lärare i gymnasieskolan en egen dator i tjänsten. Om inte skolpersonalen har tillgång till bättre utrustning riskeras undervisningens kvalitet. Lärarnas kunskaper om moderna undervisningsformer begränsas och elevers olika sätt att lära sig kan inte tas tillvara tillräckligt. Vissa elever får det svårare att tillgodogöra sig nödvändiga kunskaper och färdigheter inför arbetslivet.

Vidare finns det en tydlig pedagogisk poäng med att läraren visar hur IT kan användas inom olika områden och i olika miljöer. Detta kräver att lärarnas IT-kompetens förstärks och löpande uppdateras. Ett effektivt sätt vore att integrera dessa aspekter i lärarutbildningen. Det måste finnas en långsiktig plan för hur IT ska integreras i lärarnas pedagogiska vardag. Lärarna måste erhålla en regelbunden kompetensutveckling på IT-området. Om lärarna hänvisas till gemensamma datorer, vid gemensamma arbetsstationer, och om utrustningen i klassrummet är undermålig, får detta allvarliga konsekvenser för lärarnas attityder till att använda och se de pedagogiska vinsterna med IT i skolan. Därmed stannar skolans utveckling upp och eleverna får betala priset.

Hösten 2008 fick Skolverket ett uppdrag från regeringen att bedöma utvecklingsbehovet i skolan när det gäller IT-användningen. Två rapporter har hittills tagits fram där det bland annat konstateras att användningen av datorer är begränsad i många ämnen och att det i snitt går 6 elever/dator i kommunala grundskolor och 4,5 elever/dator i fristående grundskolor. IT-användningen i klassrummet är alltså relativt låg, trots att vi vet att arbetslivet numera ställer stora krav på elevernas data- och IT-kunskaper. Enligt Skolverket är ökningen av IT i skolan i sig inget mål utan det viktiga är att föra en kontinuerlig diskussion om IT:s pedagogiska möjligheter och begränsningar. Denna inställning är dessvärre alltför vag och riskerar att försumma IT:s potential för både elever och lärare.

Mot denna bakgrund är det därför angeläget att en nationell IT-strategi för skolan införs. Svenska elever måste ha lika goda möjligheter att genomföra sina livsdrömmar som elever i andra länder. IT genomsyrar i stort sett hela samhället, dock släpar skolan efter. Det är inte acceptabelt. Ett helhetsgrepp för att integrera IT i skolan behövs där lärarnas kunskaper och tillgång till datorer, IT:s potential för att utveckla pedagogiken och elevernas IT-användning sätts i centrum. Därför bör möjligheten att införa en nationell IT-strategi för skolan ses över.

Stockholm den 18 oktober 2010

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)