En barnbalk

Motion 2010/11:C373 av Annika Qarlsson (C)

av Annika Qarlsson (C)
c461

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en barnbalk som är likställd föräldrabalken enligt motionens intentioner.

Motivering

Barn är en grupp som inte har någon egen talan. Barn är helt beroende av vuxna i sin omgivning. Trots det saknar samhället ett samlat barnperspektiv både i lagstiftning och i efterlevnaden av de lagar som reglerar barns uppväxtvillkor.

Barns rätt till en god barndom måste väga högre än föräldrars rätt till sina barn. Föräldrabalken är en lag som idag går före barnkonventionen om barns rätt till en god uppväxt. Därför borde det införas en barnbalk som ska vara likställd föräldrabalken för att på så sätt garantera att barns rättigheter respekteras.

Att utgå både i lagstiftning och framför allt i tillämpningen av lagen från vad som är till barnets bästa borde vara grundläggande i Sverige, eftersom vi skrivit på FN:s barnkonvention. Barn är egna individer med egna rättigheter.

Flera lagområden reglerar barnens liv. Det är skollagen, föräldrabalken, lagen om allmän försäkring där studiebidrag, barnbidrag, barnpension med mera ingår, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, umgängesrätten, socialtjänstlagen m m för att nämna några. Det finns således ett stort behov av en samlad barnbalk.

Det måste bli än tydligare att de vuxna i samhället har en skyldighet att ingripa när man misstänker att barn far illa. Fast berörd personal vet att ett barn far illa så sker alltför sällan en anmälan. Det beror på flera olika anledningar, dels så vill man inte se eller förstå omfattningen men det är också så att idag är det ett stort ingrepp att vidta åtgärder som i sig gör att omgivningen kan tveka inför att ingripa. Därför krävs det att både personalen som i sitt dagliga arbete möter barnen blir bättre på att anmäla när den misstänker att barn far illa och att ansvariga myndigheter måste kunna möta dessa anmälningar på ett mer individuellt anpassat, kompetent och flexibelt sätt än vad man gör idag. Men även signalen som en barnbalk skulle innebära vore att lyfta fram barnens rätt att få växa upp i en trygg miljö.

Av ovanstående och många fler skäl behöver ett tydligare barnperspektiv införas i svensk lagstiftning i en barnbalk och tillämpningen och verkställandet av densamma ses över och utvecklas. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 25 oktober 2010

Annika Qarlsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)