Elevhälsogaranti

Motion 2010/11:Ub377 av Andreas Carlson och Emma Henriksson (KD)

av Andreas Carlson och Emma Henriksson (KD)
kd646

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en elevhälsogaranti som garanterar varje elev att kunna få kontakt med elevhälsan under skoldagen.

Motivering

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har de senaste åren försämrats; den tydligaste försämringen ses bland ungdomar mellan 16 och 24 år. Unga kvinnor upplever oftare att de lider av psykisk ohälsa än unga män.

Skolan är ungdomarnas arbetsplats. Därför är det viktigt att de allra bästa förutsättningarna ges för att de i trygghet ska kunna utvecklas till starka personer. Många elever uppger dock att de har symptom som huvudvärk och sömnbesvär. När de själva svarar på frågan vad som orsakar detta är det mest dominerande svaret skolan. Det handlar om prestationskrav, otydligt ställda krav från skolans sida, läxor, prov med mera. Detta tillsammans med en fritid som oftast har för få timmar för att man ska få tid med allt man vill, gör att många ungdomar inte får ihop sina liv.

För att kunna hjälpa barn och ungdomar måste vi vuxna finnas där de finns. Elevhälsan spelar här en viktig roll. Vi kristdemokrater välkomnar därför regeringens aviserade satsning på 650 miljoner kronor på elevhälsan de kommande åren. Men hur elevhälsan ser ut och vilka resurser som finns skiljer sig dock mycket från kommun till kommun. I Sverige är kommunerna huvudman för elevhälsan och den regleras i skollagen. I den nya skollagen som nyligen klubbades igenom har kraven på elevhälsan skärpts. Enligt lagen ska både psykologer, kuratorer och specialpedagoger finnas med i elevhälsan. Kristdemokraterna välkomnar denna skärpning men menar att även logopeder ska finnas med i elevhälsan. Logopederna har nämligen en oerhört viktig roll när det gäller att hantera elever som har problem med sin röst och att använda talet på ett tydligt sätt.

Ett stort problem är att det i alltför många skolor endast erbjuds ett minimum av elevvårdande insatser – det kan till exempel vara så att skolsköterskan endast finns på plats några få timmar per vecka. Bristen på kuratorer och psykologer är även stora i de flesta kommunerna. Mot bakgrund av den ökande ohälsan hos barn och ungdomar är denna utveckling inte acceptabel.

Vi kristdemokrater vill därför införa en elevhälsogaranti. Denna garanti ska ge en elev rätt att under dagen få kontakt med personal inom elevhälsan som har utbildning att möta behovet. På så sätt skulle ungdomars psykiska ohälsa tas på allvar och samhället skulle göra en viktig insats för att möta ungdomar på deras villkor. En fungerande elevhälsa är en viktig del för att förbättra ungdomars hälsa och välbefinnande.

Stockholm den 25 oktober 2010

Andreas Carlson (KD)

Emma Henriksson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)