E18 Köping – Västjädra

Motion 2013/14:T377 av Lars Eriksson m.fl. (S)

av Lars Eriksson m.fl. (S)
S4023

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för motorvägsstandard på sträckan Köping–Västjädra.

Motivering

E18 ingår i EU:s utpekade TEN-vägnät. Inom TEN-T är den nordiska triangeln prioriterad. E18 är det norra benet i den nordiska triangeln. De enda delarna av E18 mellan Örebro och Stockholm som inte har motorvägsstandard är sträckorna Köping–Västjädra och Västerås–Sagån. Den sistnämnda kommer att byggstartas den 11 oktober i år.

Enligt en förstudie från år 2007 varierade trafiksiffrorna mellan 14 100 och 17 600 fordon/årsmedeldygn, varav 2 450–2 700 tunga fordon/årsmedeldygn. Trafiken ökar ju närmare Västerås man kommer.

Fram till år 2015 bedöms trafiken öka till 18 900–23 700 fordon/årsmedeldygn (3 600–4 000 tunga fordon/årsmedeldygn). Andelen tung trafik är mycket hög jämfört med vad som gäller för det övriga nationella vägnätet i Sverige.

Sträckan Köping–Västerås är en av landets hårdast belastade vägar när det gäller transporter av farligt gods. Kapacitetsgränsen för en två-plus-ett-väg kan sättas till cirka 18 000 fordon/årsmedeldygn. Den gränsen är redan nådd i den östra delen av vägsträckan och kommer enligt prognosen att överstigas för hela vägsträckan före år 2015.

Stockholm den 23 september 2013

Lars Eriksson (S)

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)