Dubbelspår mellan Mjölby och Hallsberg

Motion 2002/03:T374 av Berndt Sköldestig och Sonia Karlsson (s)

av Berndt Sköldestig och Sonia Karlsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggandet av dubbelspår mellan Mjölby och Hallsberg.

Motivering

Järnvägen mellan Mjölby och Hallsberg binder samman Södra stambanan med riksbangården i Hallsberg. För att kunna frakta mer gods på järnvägen är utbyggnaden till dubbelspår nödvändig.

Projekteringen har pågått sedan 1995 och är i stort sett färdig, två etapper har byggts norr om Motala.

En utbyggnad ger miljövinster, då en stor volym gods kan flyttas över från vägtransport till järnväg.

Dubbelspåret gör det också möjligt att få igång en pendeltågstrafik som ger Motalaområdet lättare tillgång till arbetsmarknaden i Linköping/Nor­rköping. Även här kan betydande miljövinster göras.

Eftersom stora summor redan investerats i utbyggnad och projektering bör resterande utbyggnad av bangården i Mjölby och dubbelspåret fullföljas snarast.

Stockholm den 16 oktober 2002

Berndt Sköldestig (s)

Sonia Karlsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)