Drivkrafter till jobb

Motion 2016/17:402 av Jenny Petersson (M)

av Jenny Petersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att fler ska kunna börja arbeta med bibehållen sjukersättning under en viss tid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utgångspunkten för oss moderater när det gäller sjukförsäkringen är att den som är sjuk eller skadad och inte kan arbeta ska ha rätt till ersättning, vård och rehabilitering. Den som har arbetsförmåga ska få stöd och hjälp att komma tillbaka i arbete.
Det är viktigt att arbeta med åtgärder som både leder till att fler människor kommer tillbaka till arbetslivet och att socialförsäkringssystemens utgifter minskas. Särskilt viktigt är detta när vi har en vänsterregering som inte kommer med förslag för att få människor tillbaka i arbete.
Den som har sjukersättning enligt de regler som gällde före juli 2008 har möjlighet att arbeta och ändå ha kvar sin rätt till ersättning. De nya reglerna om sjukersättning och arbete gör det möjligt att arbeta utan att det påverkar rätten till sjukersättning – oavsett sjukersättning. Inkomster upp till ett så kallat fribelopp påverkar inte hur mycket sjukersättning som betalas ut till personen som arbetar. Det är först när inkomsten når över fribeloppet som sjukersättningen minskar. Fribeloppets storlek beror på vilken grad av sjukersättning en person har.
Alliansregeringen införde 2008 en möjlighet för personer med sjukersättning att börja arbeta med bibehållen sjukersättning – det är och var en rätt och viktig reform. Men denna reform och möjlighet gäller inte de som fått beslut om sjukpension 2003 eller tidigare. Detta bör ses över för att fler ska kunna få möjlighet att arbeta med bibehållen sjukersättning. Detta bör ges regeringen till känna.

Jenny Petersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)