Diskriminering inom rättsväsendet

Motion 2010/11:Ju221 av Maria Ferm m.fl. (MP)

av Maria Ferm m.fl. (MP)
MP2012

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om diskriminering inom rättsväsendet.

Motivering

Brottsförebyggande rådets rapport Diskriminering i rättsprocessen (rapport 2008:4), om missgynnande av personer med utländsk bakgrund, har konstaterat att diskrimineringen inom rättsväsendet i hög grad existerar. Brottsförebyggande rådets slutsats från deras två rapporter är tydlig:

Resultaten pekar på att det finns föreställningar inom rättsväsendet om att vissa minoritetsgrupper och vissa brottstyper hör ihop. Det finns också föreställningar om att personer med vissa typer av minoritetsbakgrund alltid förnekar och därför inte tas på allvar. Andra exempel på direkt diskriminering från DO-studien och enkät- och intervjustudien med rättsliga aktörer handlar om att personer med utländsk bakgrund betraktas som mindre trovärdiga än etniska svenskar – på brottsplatsen, under brottsutredningen och i domstolsförhandlingen.

Tyvärr innehöll denna utredning ej uppgifter om i hur stor utsträckning diskrimineringen existerar, vilket är en viktig komponent att ha information om för att kunna förändra situationen. Likhet inför lagen och ett rättsväsende fritt från diskriminering är en viktig och prioriterad fråga. Vi föreslår därför att en utredning initieras som har som uppgift att bedöma hur vanligt förekommande det är att människor diskrimineras inom rättsväsendet.

Stockholm den 21 oktober 2010

Maria Ferm (MP)

Bodil Ceballos (MP)

Agneta Börjesson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22
Yrkanden (1)