Diskriminering av svenskar

Motion 2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av diskriminering av svenskar på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utredning och avskaffande av övriga lagar och regler som syftar till att diskriminera svenskar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den borgerliga regeringen 2006–2014 genomförde ett antal så kallade integrationsåtgärder med syfte att minska arbetslösheten bland invandrare. Exempelvis infördes instegsjobb för nyanlända, som innebär att en arbetsgivare får 80 procent av den anställdes lön bekostad av Arbetsförmedlingen för nyanlända som anställs. Åtgärden är direkt diskriminerande mot svenskar, eftersom dessa blir dyrare att anställa i förhållande till nyanlända. De nyanlända bidrar i betydligt mindre utsträckning till samhället då deras arbetskostnader subventioneras. Svensk välfärd bekostas sålunda i högre grad av arbetande som inte kan få instegsjobb samtidigt som dessa får svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Därmed subventionerar svenskarna sin egen arbetslöshet.

Utöver diskrimineringen har fusk och missbruk av instegsjobb konstaterats såväl av anställda som av facket. Vissa arbetsgivare har valt att uppge att en lön ska utbetalas, men i själva verket betalat ut en lägre lön. Den 22 juli 2015 avslöjade Sveriges Radio ett exempel, där en arbetsgivare uppgivit att lönen för en anställd var 20 000 kronor, varefter arbetsgivaren fick 16 000 kronor från Arbetsförmedlingen. Därefter betalades i själva verket bara 10 000 kronor till den anställde, och arbetsgivaren kunde behålla resterande belopp. Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och polisen underrättades men ansåg sig inte kunna agera. Systemet är därmed alldeles för enkelt att missbruka och bör även av detta skäl avskaffas.

Även nystartsjobben infördes med det uttalade syftet att gynna invandrare. Detta bekräftades bland annat under politikerveckan på Gotland år 2010 av dåvarande integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Regeringen motiverade satsningen med att även bland långtidsarbetslösa, som kan komma ifråga för nystartsjobb, är invandrare överrepresenterade. Samma sak kan antas vara de bakomliggande skälen för sänkning av restaurangmomsen och införandet av ungdomsrabatten. Varje åtgärd som syftar till positiv särbehandling av invandrare, oavsett om endast invandrare kan komma i åtnjutande av förmånen eller om den är införd med anledning av att invandrare är överrepresenterade i gruppen, är att betrakta som diskriminering av den övriga befolkningen.

Regeringen bör även utreda på vilka övriga sätt svenskar idag diskrimineras som följd av integrationspolitiken och därefter avskaffa samtliga dessa delar.

Mikael Jansson (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)