Den svenska designen

Motion 2009/10:N274 av Luciano Astudillo (s)

av Luciano Astudillo (s)
s32086

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att ta fram ett tillväxtprogram för svensk design.

Motivering

Många framsynta regeringar har initierat nationella satsningar på design för att stärka sina länders konkurrenskraft. Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, har presenterat en analys av fyra länders designinsatser, nämligen Nederländerna, Sydkorea, belgiska regionen Flandern samt USA. De har arbetat medvetet med design som verktyg för att uppnå ökad konkurrenskraft. Rådet för arkitektur, form och design har i ytterligare en rapport beskrivit åtta europeiska länders designpolitik. Detta visar att design i de flesta länder ses som en betydelsefull näringspolitisk fråga. Också Danmark har ett tillväxtprogram, Design Danmark. Syftet är att skapa tillväxt i designbranschen så att den fullt ut kan fungera också som tillväxtmotor i det övriga näringslivet. Målet är att Danmark ska tillbaka till världseliten i design.

Svenskt Designsamarbete består av landets designorganisationer och ska informera beslutsfattare om de mervärden som design kan skapa för näringsliv och samhälle. Design kan stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet. De har under lång tid efterlyst ett mer aktivt arbete med näringspolitiken från den svenska regeringen. Regeringen har presenterat ett treårigt handlingsprogram. Det är välkommet, men otillräckligt.

När andra länder tar frågan på allvar tappar Sverige fart och konkurrenskraft. För svensk tillväxt och skapandet av nya jobb behöver vi ett tillväxtprogram också för svensk design.

Stockholm den 1 oktober 2009

Luciano Astudillo (s)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)