Dalslands vägnät

Motion 2003/04:T363 av Annika Qarlsson (c)

av Annika Qarlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja anslagen till drift och underhåll av vägnätet i enlighet med motionens intentioner.

Motivering

Dalsland har länge kämpat för ett vägnät värt namnet året om. Det stora problemet är att man kan ha upp till sju tjällossningar på en vinter, vilket är en betydligt värre situation än vad många inser. Det ställer till stora framkomlighetsproblem för både dalslänningarna och företagen och det riskerar dämpa viljan att etablera sig eller utvidga sin verksamhet i Dalsland. Vägverket har uppvaktats för att få Dalsland klassat som skogslän och på så vis försöka få mer resurser till den tjälsäkring som måste till. Av svaret, som nyligen kommit, kan konstateras att den fördelning som gjorts utifrån skogslän bytts ut till begreppet län med glest vägnät. Detta ger som Vägverket skriver en vidare tolkning än tidigare. Svaret innebär tyvärr inget konkret som i nuläget skulle tillföra landskapet Dalsland ytterligare resurser för att komma tillrätta med tjälavstängningarna.

Avstängningarna uppgår periodvis till nästan 50 % och som i antalet dagar kan vara avsevärt mycket längre än i övriga delar av landet, vilket knappast är beaktat. Om dessa faktiska problem inte ger utfall i Vägverkets fördelningsnycklar så måste något systemfel finnas i den nu aktuella fördelningsmodellen. För att de specifika tjälavstängningsproblemen i Dalsland skall erhålla en lösning, är det av mycket stor vikt att frågan finns med vid regeringens fördelning av infrastrukturmedel. Om riksdag och regering ger tydliga direktiv och de resurser som så väl behövs, kan Dalslands vägnät äntligen tjälsäkras. Under många år har drifts- och underhållsåtgärder varit eftersatta med påföljd att vägnätets standard successivt försämrats. Detta kommer inte minst till uttryck i Dalsland. Behov finns därför att ta fram en plan för att ta igen det eftersatta underhållet. Genomförandet av en sådan plan kräver höjda anslag såsom Centerpartiet har föreslagit i sin budgetmotion. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2003

Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)