Dalslands vägnät

Motion 2003/04:T350 av Ingemar Vänerlöv (kd)

av Ingemar Vänerlöv (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av att rusta upp Dalslands vägnät.

Motivering

Det är nödvändigt att rusta upp Dalslands vägnät om näringslivet ska kunna utvecklas och avfolkningen stoppas. Ingen del av landet har så stor del tjälavstängd väg i procent av den totala väglängden som Dalsland. Enligt Vägverket Region Väst stängs under tjällossningsperioden årligen cirka 70 mil eller nästan 50 procent av vägnätet i Dalsland för fordon vars bruttovikt överstiger 12 ton. Det innebär stora problem för näringslivet och inte minst för skogsbruket, såväl inom sågverksindustrin som massaindustrin.

Västra Skogsägarna framhåller att utvecklingen inom skogsnäringen under de senaste åren har inneburit en kraftig rationalisering för att aktivt möta den pågående globaliseringen av näringen. Rationaliseringen har främst gått ut på att höja kvalitetskraven på råvaran genom krav på färskt nyavverkat virke och att minska kapitalkostnaderna genom att hålla små lager vid industrin och krä­va just in time-leveranser från skogen. För att det ska vara möjligt att klara den utvecklingen och den globala konkurrensen är det nödvändigt med ett bärkraftigt vägnät som är tillgängligt under hela året. Men som det är nu, då råvarorna inte kan levereras i tillräcklig omfattning tvingas sågverken lägga upp stora lager med kvalitetsförluster på virket och ökade lagringskostnader som följd. För Dalslands del kan dessa merkostnader årligen uppgå till 20 miljoner kronor.

Även för andra delar av näringslivet samt för pendlings- och arbetsresor, kollektivtrafik och skolbussar, veterinärer, räddningstjänst, posten, handikapp­omsorg och hemtjänst med flera är den begränsade framkomligheten under tjällossningen mycket kostnadskrävande och besvärande. I ett landskap som Dalsland med dess rika och varierade natur borde turismen kunna utvecklas, men en förutsättning för det är bättre vägar.

Som ett första steg i ett långsiktigt åtgärdsprogram har Vägverket Region Väst i samarbete med näringslivet, kommuner samt en stor allmänhet pekat ut de mest vitala stråken, som bör tjälsäkras, för att på så sätt skapa ett s k robust stråkvägnät. Dessa robusta stråk utgör 40 procent av det avstängda vägnätet och skall utgöra de viktigaste förbindelse- och utfartsvägarna för den tunga trafiken. Åtgärderna för att tjälsäkra dessa vägar har kostnadsberäknats till cirka 250 miljoner kronor. Till det kommer ca 60 miljoner kronor för att åtgärda länsväg 172, inre Dalslands pulsåder. Vägverket menar att en realistisk genomförandetid skulle kunna vara fem år under perioden 2004–2008.

Om inget görs åt det dåliga vägnätet i Dalsland kommer detta även fortsättningsvis att ha en hämmande effekt på näringslivsutvecklingen med risk för fortsatt avfolkning av landskapet som följd.

Stockholm den 2 oktober 2003

Ingemar Vänerlöv (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)