Cykelvägar utanför tätorter

Motion 2013/14:T216 av Jan Lindholm och Jonas Eriksson (MP)

av Jan Lindholm och Jonas Eriksson (MP)
MP2668

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett tydligare uppdrag till Trafikverket att utveckla möjligheterna att cykla trafiksäkert utanför tätorter på det statliga vägnätet.

Motivering

Att cykla på en väg anpassad för bilar eller att cykla på vägar utanför städer eller på den svenska landsbygden blir allt vanligare. Vi kanske om några år är tillbaka vid en användning av cykeln som liknar den före bilens segertåg. Den stora skillnaden mellan då och nu är biltrafiken och de risker den medför för cyklisterna. Genom en samhällsplanering där bilen är norm skapar vi en bilism som gör det allt svårare att ta sig fram med cykel.

Hälsotrenden är förmodligen den starkaste orsaken till att allt fler väljer att ta sig fram med cykel till vardags och på fritiden. Samhället är en stor vinnare om medborgarna håller sig friska så en sådan trend borde understödjas.

Cykeln som alternativ är även att föredra ur ett klimatperspektiv, den tar liten plats i gaturummet och kräver inte så stor parkeringsyta som en bil. Det finns knappast några tunga argument för att samhället inte borde prioritera cykel som färdmedel. För att stödja en sådan utveckling menar vi att det nu är hög tid att även ta ett nationellt grepp på frågan om att använda cykeln vid transport på längre sträckor.

Vägrenen blir ofta cykelns utrymme

Det finns ofta ingen eller väldigt lite plats för någonting annat än bilen utmed våra landsvägar. Att grundlägga goda vanor och lära barn och unga att cykla till kamrater, till skolan eller till en fritidsaktivitet, låter sig nästan inte göras när man bor utmed hårt trafikerade vägar. Det är inte ens självklart att man som vuxen upplever det som ett alternativ att cykla vissa sträckor och tider, på grund av hård trafik. Att trafiken ökar och att den på sina håll omöjliggör för den som vill cykla, verkar ansvarig myndighet, Trafikverket, blunda för. Det är dags att nu göra vad vi kan för att fler ska få möjlighet att även cykla utmed riksvägar, där bilismen i dag tar större delen av utrymmet.

En politisk åtgärd som kan bidra till en utveckling i den riktningen är ett tydligare uppdrag att utöka möjligheterna för cykling på eller invid det statliga vägnätet.

Trafikverket bör få ett uppdrag som gör det tydligt att man vid omfattande restaureringar av vägsträckor och vid större vägarbeten, samt vid planering för nya statliga vägar, skall utforma vägen och eller dess omgivning så att möjligheterna för användning av cykel blir rimliga. I det kravet ska inte enbart framkomlighet ligga utan även ett krav på trafiksäker framkomlighet med cykel.

Mot bakgrund av det ovan anförda bör riksdagen ge regeringen till känna som sin uppfattning att Trafikverket ska ges ett tydligare uppdrag än idag att underlätta möjligheterna att cykla trafiksäkert utanför tätorter på det statliga vägnätet.

Stockholm den 26 september 2013

Jan Lindholm (MP)

Jonas Eriksson (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-26
Yrkanden (1)