Cykeln - hushållens basfordon

Motion 2014/15:1985 av Karin Svensson Smith (MP)

av Karin Svensson Smith (MP)

Sammanfattning

Behoven av att minska klimatpåverkan, att motverka sjukdomar som kan relateras till bristande rörlighet, att förbättra hushållens ekonomi och att göra tätortstrafiken tillräckligt yteffektiv för att ge utrymme för mer grönska och annat som skapar översvämningsskydd är sammantaget starka motiv för de åtgärder som leder till att bilresor ersätts med cykel.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Trafikverket bör få i uppdrag att bidra till att cykeltrafiken senast 2020 är dubbelt så stor som biltrafiken.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska vara tillåtet för cyklister att svänga höger vid rödljus.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ska vara förbjudet för bilförare att använda handhållen kommunikationsutrustning under bilfärd.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att mopedkörning på cykelbanor ska vara förbjudet.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Trafikverket och Boverket bör får i uppdrag att fasa ut begreppet GC-vägar (gång och cykel) i sin verksamhet.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Trafikverket bör få i uppdrag att skapa tydliga normer för drift och underhåll av cykelinfrastruktur i skadeförebyggande syfte.
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör ta det fulla ansvaret för cykelinfrastruktur längs det nationella vägnätet samt för de nationella cykellederna.
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att trafikljusreglerade korsningar i tätorter ska vara försedda med cykelboxar (indragna stopplinjer).

Motivering

FN:s klimatpanel redovisar i en rapport november 2014 att åren 1983–2012 var den varmaste trettioårsperioden på 800 år på norra halvklotet och att effekter av uppvärmningen är tydliga i hela världen. Isen vid Arktis och på Grönland minskar snabbare och snabbare. Havsnivåerna stiger, och haven blir också surare. Sedan industrialiseringen började har koncentrationen av vätejoner, som talar om hur surt vattnet är, ökat med 26 procent. Något liknande har inte skett på 65 miljoner år. Växter och djur såväl på land som i haven påverkas. Bland människor är det de fattigaste och mest utsatta som drabbas värst av ökad risk för värmeböljor, torka, översvämningar, minskade skördar och förstört fiske.

I Sverige svarar inrikes- och utrikestransporter för 40 % av klimatpåverkan. 77 % av oljeimporten används inom transportsektorn. För att nå klimatmålen, minska Sveriges fossilberoende och på sikt 100 % av energin inom transportsektorn ska vara förnybar är ökad cykelandel i relation till bil nödvändigt.

Att ställa om till ett samhälle utan utsläpp av växthusgaser ger också andra vinster. När den fossilbränsledrivna trafiken minskar blir luften renare. Ökad cykling stärker hälsan och motverkar övervikt. Ett antal åtgärder bör vidtas i syfte att öka cyklingen.

 1. Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att medverka till att cykelandelen av persontransporterna senast år 2020 fördubblas i relation till bil.
 2. Tillåt cyklister att göra en högersväng i korsningar även vid rött ljus. Cykelutredningen ville inte lägga ett sådant förslag, men internationella erfarenheter visar att detta kan ske utan försämrad säkerhet. Cyklisten får alltså inte cykla rakt över korsningen, utan tillåts, trots rött ljus, göra en högersväng. Cyklisten måste naturligtvis som vanligt lämna företräde för gående på övergångsställe, samt övrig trafik. Detta skulle öka cyklister framkomlighet utan att varken andras framkomlighet eller trafiksäkerheten försämras.
 3. För att öka säkerheten för cyklister och andra oskyddade trafikanter bör användning av handhållen kommunikationsutrustning/mobiltelefoner, under färd vara förbjuden för bilförare. Merparten av länderna i Europa har förbud mot att vid färd använda mobiltelefon.
 4. Förbjud alla typer av mopeder på cykelbanor. Det är redan trängselproblem på städernas infrastruktur för cyklister och värre kommer det att bli. En del potentiella cyklister avhåller sig från att cykla pga. att det är trångt på cykelbanan och att vissa cyklar fortare än andra. För att inte cyklister ska avhålla sig från att cykla även på grund av rädsla för mopedister – bör dessa avvisas till vägar där annan motortrafik kör. Detta bör omfatta alla typer och klasser av mopeder (möjligen undantaget mopeder för rörelsehindrade). Ett ytterligare skäl för detta är att polisen omöjligen kan skilja den ena typen från den andra. En moped klass 1, klass 2 och en motorcykel ser lika ut.
 5. Skilj cyklister och gående så långt det är möjligt. Sluta prata om GC-vägar (gång och cykel). Det är två trafikslag med helt olika förutsättningar.
 6. Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att skapa tydliga normer för drift och underhåll av hur cykelinfrastrukturen ska skötas.
 7. Staten bör ta det fulla ansvaret för cykelinfrastrukturen längs de nationella vägarna. Praxisen att Trafikverket i stora delar av landet kräver kommunal medfinansiering för cykelvägar längs det statliga vägnätet bör upphöra.
 8. Ställ krav på att det skapas cykelboxar (ett utrymme för cyklister framför bilarnas stopplinje) vid varje korsning i tätorter.

.

Karin Svensson Smith (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (8)