Cykelleder på Öland

Motion 2002/03:T259 av Agneta Ringman (s)

av Agneta Ringman (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om cykelleder på Öland.

Motivering

Öland lämpar sig särskilt väl för cykelsemestrar. Landskapet är platt och har många sevärdheter. Förutom att man får en hälsosam semester med mycket motion kan man lära mycket om öns rika historia. Cyklister når också lätt landsbygden och nya turistmål, vilket ger underlag för längre turistsäsonger och också en utveckling av öns glesbygd.

Ölands huvudvägar är starkt trafikerade. Tung trafik blandas med gående och cyklister. Det saknas ännu bra komplement för den oskyddade människan. Olika försök och olika projekt är på gång för att förverkliga cykelvägar över hela ön. Bland annat finns ett projekt som försöker skapa en cykel- och vandringsled på den gamla järnvägsbanken. En gång i tiden fanns faktiskt en järnväg från norr till söder.

Den senaste infrastrukturpropositionen behandlar frågan om cykelledsinvesteringar på ett sätt som kan förtydligas och kompletteras.

Regeringen anger att det är staten som har ansvar för de oskyddade trafikanterna längs det statliga vägnätet, medan kommunerna ska ta ansvar för utbyggnad av gång- och cykelleder vid sidan av huvudvägnätet. Längs det statliga vägnätet ska separata cykelbanor byggas där det är lämpligt. Det anges inte hur avvägningar ska ske mot andra väginvesteringar. Propositionen framhåller vikten av ett bra vägnät i regioner där turismen är under stark utveckling. Men frågan om cykelturistleder nämns inte.

Man kan se till att cykelledsprojekten inte tappas bort. Det finns två sätt:

Man kan besluta om ett särskilt anslag till cykelrekreationsleder. Vägverket kan sedan få i uppdrag att inom den ram man beslutar om genomföra de samhällsekonomiskt mest lönsamma projekten.

Man kan ange att Vägverket och länsstyrelserna i den nationella och regionala planeringsprocessen ska väga cykelledsprojekt mot andra nationella eller regionala vägprojekt. På grundval av den samhällsekonomiska analysen kan man ta ansvar för de cykelledsprojekt som har tillräcklig lönsamhet.

Det skulle också vara en fördel om man när det gäller skrivningen längs det statliga vägnätet kunde komplettera detta med en skrivning som skulle bättre passa in på Ölands förhållanden när det gäller en cykelväg på den gamla nedlagda banvallen, som löper på visst avstånd från den statliga vägen. På så sätt kan man begränsa kostnaden. För helt nya (och ganska bullriga) cykelvägar längs riksvägarna kan kostnaden bli upp till 10 gånger högre än den för en motsvarande banvallsled.

Stockholm den 17 oktober 2002

Agneta Ringman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)