Cykelbana på Öresundsbron

Motion 1992/93:T916 av Martin Nilsson och Ulrica Messing (s)

av Martin Nilsson och Ulrica Messing (s)
I de nu aktuella projekteringar som finns vad gäller
byggande av fast förbindelse över Öresund planeras inte
byggandet av någon särskild cykelbana.
Det finns all anledning att enligt vårt förmenande
understödja befrämjandet av alla sorters miljövänliga
transporter.
Vi är i och för sig motståndare mot byggandet av en bro.
En sådan innebär flera konstaterade miljöfaror. De nu
kända miljökonsekvenserna innebär bl.a. att
vattenströmningen in till Östersjön kraftigt minskar. Detta
kommer att få konsekvenser för salthalten och därmed djur-
och växtlivet i Östersjön. Därutöver kan man med fog
misstänka att de trafikmässiga konsekvenserna blir
negativa. Den ur miljösynpunkt negativa bensindrivna
trafiken kommer att öka på bekostnad av den mer
miljövänliga eldrivna trafiken.
Det är vår uppfattning att med en alternativ lösning i
form av en järnvägstunnel skulle miljövänliga alternativ
bättre stimuleras samtidigt som problemen med buller och
vattengenomströmning minskas.
När nu riksdagen ändå har beslutat att en bro skall
byggas finns det enligt vår åsikt anledning att stimulera
miljövänliga kommunikationer och friluftsliv.
De erfarenheter som finns från brobyggande i
exempelvis Danmark visar att intresset att använda cykel
som rekreation är stort. När man på Stora Bält-bron byggde
cykelbana blev konsekvenserna att cyklandet kraftigt ökade
och att friluftslivet stärktes. Den längd som Öresundsbron
kommer att få är mycket möjlig att använda i
cykelsammanhang. Det är angeläget att möjligheten att
cykla över Öresund beaktas om en bro byggs däröver.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om möjligheten att cykla över
Öresund.

Stockholm den 25 januari 1993

Martin Nilsson (s)

Ulrica Messing (s)
Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)