Creationism

Motion 1991/92:Ub287 av Tuve Skånberg (kds)

av Tuve Skånberg (kds)
I seriös, vetenskaplig forskning är aldrig sista ordet sagt
men i populär framställning kan vetenskapliga teorier, trots
att de varken är, eller kan vara, bevisade, framställas som
''sanningar''. En tidningsartikel, eller ett TV-reportage kan
inledas med ''Vetenskapen har nu bevisat...'', trots att så
inte är fallet.
Ett område där detta förhållande särskilt märks, är
presentationen av evolutionsteorin (''utvecklingsläran''), t ex 
i massmedia och läromedel. Nu är emellertid inte
evolutionsteorin någon vetenskapligt ''bevisad sanning'',
och har av vetenskapligt arbetande forskare heller inte
presenterats så. Den är en av flera tänkbara teorier som
förklaringsmodell för ursprungsfrågorna, som omfattas av
de flesta, dock långt ifrån alla, forskare.
En alternativ teori är creationismen (''skapelseläran'')
som är en annan förklaringsmodell, byggd på samma
iakttagbara fakta som evolutionismen, men med andra
slutsatser.
Det är ett faktum att i Sverige diskrimineras
creationismen gentemot evolutionismen i stort sätt på alla
tänkbara sätt: populärvetenskapliga TV-program,
läromedel både i grundskola, gymnasium och på
högskolenivå, beviljande av doktorandtjänster osv., detta
trots att många erkända forskare företräder creationismen,
både inom och utom landet.
Bland dessa kan nämnas Dmitri A. Kouznetsov,
Ryssland, dr i medicin, biokemi och molekylärbiologi, prof.
A.E. Wilder Smith, Schweiz, dr i kemi, farmakologi och
medicin, W.J. Ouweneel, Holland, dr i genetik och filosofi,
prof. Werner Gitt, Tyskland, dr i systemanalys, prof.
Siegfried Scherer, Tyskland, dr i molekylärbiologi, samt
dennes hustru Sigrid Hartwig-Scherer, doktorand i
paleontologi. Bland de svenska forskarna kan t ex 
nämnas doc. Bernt Lindberg, Uppsala, dr i kemi och
fysik, samt Olav Thulesius, Linköping, dr i fysiologi och
farmakologi. Ett organ för den vetenskapligt arbetande
creationismen i Sverige är tidskriften Genesis (red. Erik
Österlund 0582-16575).
Det ankommer varken på regering eller riksdag att ta
ställning i sakfrågan för eller emot creationismen som
vetenskaplig förklaringsmodell. Det faller utanför dess
kompetensområde. Däremot bör riksdagen ta ställning för
ett öppet forskningsklimat, där vetenskapliga teorier ges
utrymme, även om de för tillfället inte omfattas av
majoriteten av svenska forskare. Det är på detta sätt som
forskningsfronten kan föras framåt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
 att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om åtgärder för att motarbeta
diskrimineringen av creationismen i massmedia, läromedel
i grundskola, gymnasium och högskola, samt vid
tillsättande av doktorandtjänster.

Stockholm den 27 januari 1992

Tuve Skånberg (kds)
Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-01-27 Bordläggning: 1992-02-06 Hänvisning: 1992-02-10
Yrkanden (2)