Byggregler vid uppförande av ridhus

Motion 2017/18:2970 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att byggande av ridhus utanför detaljplanelagt område befrias från krav på bygglov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många jordbrukare kompletterar sin rörelse med hästhållning. Det kan röra sig om uppfödning och/eller avel, men även uthyrning av boxar. Hästarna hjälper till att hålla ängsmarker öppna, och rörelsen får en kompletterande inkomst, vilket är bra då jordbruk ofta har en skiftande inkomst från år till år beroende på skörd. Enligt Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15) finns det även ett behov av att skapa förutsättningar för ett mer kostnadseffektivt byggande inom de areella näringarna. 

Hästnäringen är stor i Sverige; i dag finns det ca 350 000 hästar i Sverige. Vid byggnation utanför detaljplanelagt område är uppförande av ekonomibyggnader befriade från krav på bygglov. Samtidigt är det fortfarande krav på bygglov vid uppförande av ridhus. Att kräva bygglov för ett ridhus, men inte för en ekonomibyggnad där traktorer står uppställda, eller halm för förbränning förvaras, är ologiskt. Det finns ett behov av att se över lagstiftningen på området. Därför bör reglerna för uppförande av ridhus ses över i syfte att förenkla för hästnäringen. Utanför detaljplanelagda områden bör ridhus befrias från krav på bygglov på liknande vis som ekonomibyggnader. Det bör ges regeringen till känna.

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)