Brister i rättssäkerhet för barn som utsatts för övergrepp

Motion 2010/11:Ju379 av Jessika Vilhelmsson (M)

av Jessika Vilhelmsson (M)
m1441

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rättssäkerhet för barn.

Motivering

Barn som utsätts för våld i hemmet har rätt till samhällets skydd och stöd. Det regelverk som finns tar hänsyn till barns utsatta situation och ger goda förutsättningar för att utreda barnmisshandel snabbt. Förundersökning i den här typen av brott ska bedrivas skyndsamt och beslut i åtalsfrågan ska fattas inom tre månader. Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten rekommenderar att ett första barnförhör hålls inom två veckor.

Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2009 visar att den genomsnittliga handläggningstiden från polisanmälan till beslut, är 130 dagar (medianvärde 90 dagar), i ärenden som rör misshandel och grov misshandel mot personer under 15 år. Bland de barn som Rädda Barnen tar emot i behandling finns flera som fått vänta mer än åtta månader på ett första polisförhör och mer än ett år på beslut i åtalsfrågan.

En lång utredningstid innebär stora påfrestningar för ett barn, i synnerhet när den misstänkte förövaren är en närstående. Långa handläggningstider sänder ut signaler till barnet att situationen inte tas på allvar. Det är också risk att barnet hinner glömma och får svårt att återge händelsen när det väl kallas till förhör. En annan risk är att barnet pressas eller mutas av sin omgivning att ta tillbaka sin berättelse. Detta äventyrar rättssäkerheten och strider mot vad som föreskrivs i lagen.

Barnet blir inte sällan utan krisstöd i väntan på att polisutredningen slutförs. Långa utredningstider för också med sig en överhängande risk för allvarliga brister i risk- och skyddsbedömningen av barnet. I många fall hinner en familjerättslig utredning påbörjas och beslut om vårdnad och umgänge riskerar att fattas på ett bristfälligt underlag. I värsta fall bidrar den långa utredningstiden till att barn fortsätter utsättas för våld. Bristerna är tydliga och vi bör skyndsamt ta tag i dessa.

Stockholm den 26 oktober 2010

Jessika Vilhelmsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)