Bohusbanan

Motion 2003/04:T494 av Åsa Torstensson (c) och Lars Tysklind (fp)

av Åsa Torstensson (c) och Lars Tysklind (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om statens fortsatta medfinansieringsansvar för Bohusbanan efter 2007.

Motivering

Bra kommunikationer och bra infrastruktur är a och o för att skapa god tillväxt i alla delar av landet. Bra kommunikationer är avgörande för att orter och regioner utanför de stora städerna skall kunna vara intressanta som inflyttnings- och pendlingsorter med bra logistik. Det är avgörande att kunna skapa förutsättningar för att människor skall kunna pendla mellan god boendemiljö och spännande arbetsplatser eftersom det inte alltid finns förutsättningar att erbjuda båda dessa så viktiga livsbetingelser på samma plats.

Bohusbanan har firat sina 100 år med stolthet denna sommar 2003. Men frågan som naturligtvis ställs är om Bohusbanan har möjlighet att utvecklas ytterligare 100 år i framtiden. Kommer planering av dagens infrastruktur att inkludera Bohusbanan och därmed de investeringar som behövs för att möta dagens och morgondagens resenärer på rätt sätt?

För att nå dit måste staten ta sitt nationella ansvar för järnvägsnät och för att olika kommunikationslösningar skall ha fungerande logistiklösningar.

Därför är det avgörande att dagens infrastrukturplanering ser Bohusbanan som en länk i ett större kollektivtrafiknät med en utveckling av Bohusbanan med järnvägssträckning mellan Strömstad och Varberg och mellan Strömstad och Landvetter flygplats. Det är avgörande att det görs en satsning på 2000-talets tågresenär med kortare restid för persontrafiken, med modern komfort och service, som ökar konkurrensen gentemot bil och buss och möter nya krav på gemensamma lösningar tillsammans med annan infrastruktur.

Därför krävs det att persontrafiken på hela Bohusbanan mellan Göteborg och Strömstad även i fortsättningen skall erhålla statlig medfinansiering och att denna satsning också tryggas efter 2007. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 1 oktober 2003

Åsa Torstensson (c)

Lars Tysklind (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)