Bergslagsdiagonalen

Motion 2002/03:T435 av Sven Gunnar Persson (kd)

av Sven Gunnar Persson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättringar av Bergslagsdiagonalen.

Motivering

Bergslagsdiagonalen, riksväg 50, passerar Svealand och binder Norrland samman med Götaland. Den har hög prioritet hos fyra länsstyrelser. Trafikleden har strategisk betydelse för Bergslagen, som tillhör de delar av landet som drabbats hårdast av strukturomvandlingen. Bergslagsdiagonalen spelar en viktig roll som pulsåder i det område som brukar kallas Sveriges industriella hjärta. Här finns stora delar av svensk basindustri med dess behov av goda trafikförbindelser.

Kvaliteten på infrastrukturen i och till Bergslagen kommer att ha stor betydelse för många kommuners möjlighet att utvecklas och kanske till och med överleva. Det handlar både om att det inre av Sverige ska vara attraktivt för etableringar och expansion av företag och om en fungerande pendling till och från olika kommuner och länscentrum. Flertalet av de kommuner som leden berör ingår i av EU prioriterat område för regionalpolitiska insatser.

Trots att situationen för flera kommuner i Bergslagen är jämförbar med den i Norrlands inland har statens insatser för att stärka infrastrukturen i området varit begränsade. En satsning på Bergslagsdiagonalen skulle vara en strategisk regionalpolitisk insats i syfte att stärka tillväxtmöjligheterna i en utsatt region. Leden är också betydelsefull för den södra delen av Örebro län och delar av Östergötlands län. Bergslagsdiagonalen har avgörande betydelse för utvecklingen i bl a Askersunds kommun.

Riksdagen har tidigare slagit fast att den del av Bergslagsdiagonalen som omfattar E 4 från Ödeshög till Borlänge ska ingå i det nationella stamvägnätet.

Bergslagsdiagonalen har allvarliga och akuta brister, inte minst från trafiksäkerhetssynpunkt. Trafiktillväxten i regionen har varit mycket kraftig under nittiotalet. Det gäller särskilt den tunga trafiken. Vägavsnittet mellan Fornaboda och Guldsmedshyttan i Lindesbergs kommun är av så låg kvalitet att det allvarligt hämmar trafiken i en viktig del av Bergslagen. Bland trafikfarliga avsnitt på vägen kan vidare nämnas avsnittet Lilla Mon–Kopparberg, som redovisats som ett av landets trafikfarligaste vägavsnitt. En omfattande tung trafik på de smala vägavsnitten norr om Askersund har föranlett Vägverket att sänka maxhastigheten från 90 till 70 km/tim.

Starka trafik- och regionalpolitiska skäl talar för en prioritering av Bergslagsdiagonalen, riksväg 50. Ombyggnaden av riksväg 50 mellan Fornaboda och Guldsmedshyttan måste ges högsta prioritet samtidigt som resurser säkras för att redan under 2003 möjliggöra normal hastighet, dvs. 90 km/tim, på Bergslagsdiagonalen norr om Askersund.

Stockholm den 23 oktober 2002

Sven Gunnar Persson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)