Behoven av finansiering av skredsäkerhet i Götaälvdalen

Motion 2013/14:Fö239 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (M)

av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (M)
M1868

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skredsäkerhet i Götaälvdalen.

Motivering

Göta älv och dess dalgång är Sveriges mest skredfrekventa dalgång och ett område där skred medför stora konsekvenser. Historien visar på flera sådana exempel där Surteraset 1950 och Götaraset 1957 är exempel på ras i närtid. Dessa ras visar på de krafter som sätts igång och vilka tragiska konsekvenser det kan medföra. Vid Götaraset miste tre människor livet.

Idag är Götaälvdalen ett område som är i början av en stor exploateringsperiod. Göteborgsregionen behöver växa och just denna älvdal anses ha stor potential till utbyggnad. Bland annat därför har stora investeringar gjorts i form av infrastruktur i motorväg och järnväg. Kommunerna längs med älvdalen förbereder med nya detaljplaner både bostadsområden och industriområden så att en förtätning kan ske. Idag är det 11 000 fastigheter som berörs av skredrisken i Götaälvdalen och detta antal kommer naturligtvis med den ovan beskrivna exploateringen att öka.

SIG:s (Statens geotekniska institut) och övriga tillgängliga utredningar visar på höjd temperatur och att nederbörden ökar. Ett ökat vatteninnehåll i marken och en ökad mängd vatten i Göta älv medför ökad erosion och visar på de klimatpåverkande faktorerna för en ökad skredrisk. Till detta kommer den samhällspåverkande i form av förändrad bebyggelse.

Det är ingen tvekan om att skredrisksäkrande åtgärder behöver göras och detta utan dröjsmål. Oavsett om man vidtar andra åtgärder för att minska vattenflödet i Göta älv, t ex i form av en kanal eller tunnel västerut från södra Vänern, visar den kartläggning som gjorts av skredrisken i Götaälvdalen att risken är överhängande att ett nytt stort ras kan inträffa och att det är ganska stora områden som är rödmarkerade, dvs. där är risken som mest överhängande och där är konsekvenserna som störst. Dessutom genom att säkra Göta älvs säkerhet innebär detta också att Vänern och dess område lättare kan få bort vattnet vid en eventuell översvämning.

Det är viktigt att det finns en långsiktig plan för att ta itu med skredsriskerna och finansieringen av dessa. Vid ett skred skulle kostnaderna bli omfattande och inte minst skulle människors liv kunna vara i fara.

Åtgärder för att öka skredsäkerheten i Götaälvdalen är förknippade med kostnader i miljardklassen. Dock skall det beaktas att det inte är rimligt att göra alla åtgärder på en gång utan att det handlar om en tidsperiod på minst 10 år, troligen betydligt längre.

Kostnaderna riskerar att bli en tung belastning på kommunerna i älvdalen. Därför ombeds regeringen att se över möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar modell för de åtgärder som krävs för att förbättra skredsäkerheten i Götaälvdalen.

Stockholm den 27 september 2013

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)