Begravningsskatt och församlingsavgift

Motion 2008/09:K329

av Hans Wallmark (m)
m1940

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den begravningsavgift som erläggs är en begravningsskatt.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att medlemmar i Svenska kyrkan ska erlägga församlingsavgift och utöver det avgift eller skatt för begravningsverksamheten i stället för att som i dag församlingsavgiften täcker båda kostnaderna.

Motivering

Avgift och skatt är inte samma sak även om det för den enskilde kan uppfattas som en kostnad och utgift av ungefär likartad karaktär.

I dag betalar alla en begravningsavgift. Den uttrycks som promille- eller procentandel av den enskildes inkomst och varierar från område till område. För närvarande arbetar en begravningsutredning som bland annat har att se över vad dessa stora variationer landet runt kan bero på samt om det statliga tillsynsansvaret via länsstyrelsernas begravningsombud är en fungerande ordning.

Undantaget Stockholm och Tranås sköts begravningsverksamheten av Svenska kyrkans församlingar istället för landets kommuner. Det är en ordning som vuxit fram historiskt och som i allt väsentligt fungerar väl, de stora avgiftsskillnaderna till trots.

Frågan är dock om det i grunden är en avgift som människor erlägger och inte en skatt. I kronor varierar den mellan människor med olika inkomster, vilket gör att somliga säkert betalar fullt ut eller mer vad en kommande egen begravning kan medföra i kostnader medan andra inte gör det. Det finns ett klart utjämnande inslag, vilket gör att det hela mer har karaktären av skatt snarare än avgift.

Med den kyrkoavgift som erläggs av medlemmarna i Svenska kyrkan är det på ett helt annat sätt. Även den tas ut som andel av inkomst. Till skillnaden från begravningsavgiften är den dock frivillig. Den enskilde kan välja att lämna Svenska kyrkan för att gå med i annat samfund och därmed erlägga någon form av avgift där eller helt stå vid sidan av det religiösa Sverige.

För medlemmar i Svenska kyrkan är dagens begravningsavgift inbakad i församlingsavgiften. Någon skillnad eller separering görs inte. De som står utanför Svenska kyrkan erlägger endast begravningsavgift. Ifall det tydliggjordes att begravningsavgiften istället är en skatt skulle, med i övrigt oförändrad ordning kring själva begravningsverksamheten, det hela bli mycket klarare för alla. Alla svenskar skulle därmed erlägga begravningsskatt, och utöver det skulle medlemmar i Svenska kyrkan eller annat samfund som så önskar medges möjligheten att via skatteuppbörden uppta den egna helt frivilliga församlingsavgiften.

Stockholm den 2 oktober 2008

Hans Wallmark (m)

Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06
Yrkanden (2)