Bättre villkor för småföretag

Motion 2013/14:N223

av Kent Persson m.fl. (V)
V261

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd för forskning och utveckling i små och medelstora företag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om borttagande av sjuklönekostnader i mindre företag.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagsvikariat.2

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagares sociala trygghet.1

1 Yrkandena 2 och 4 hänvisade till SfU.

2 Yrkande 3 hänvisat till AU.

2Bättre villkor för småföretag

De små och medelstora företagen är viktiga för Sverige. De står för en stor del av landets tillväxt och är viktiga för att förnya näringslivet. Små företag inom t.ex. servicesektorn flyttar heller inte utomlands. Små företag kan växa och bli stora.

Vänsterpartiet vill också peka på vikten av att ha ett enhetligt och likformigt regelsystem med få undantag som är enkelt att förstå och tillämpa för den enskilde företagaren. Ett likformigt skattesystem förhindrar också inlåsningseffekter och en snedvriden konkurrens. Vi vill underlätta för de små företagen på olika sätt. I den här motionen beskrivs förslag som på olika sätt bidrar till att förbättra villkoren och skapa ökad trygghet för företagare.

3Satsning på forskning och utveckling

Forskning och utveckling är avgörande för att ny miljö- och energiteknik ska utvecklas. Det behövs ökade resurser till alla delar inom FoU (forskning och utveckling), från grundforskning till utveckling av produkter och tjänster. I vår motion Aktiv näringspolitik för ett starkare innovationsklimat (2013/14:N224) presenterar Vänsterpartiet därför förslag på närings- och innovationspolitikens områden som syftar till att skapa bredd och långsiktighet i innovationspolitiken.

Inom ramen för Vinnova har små och medelstora företag under några år kunnat få bidrag till behovsidentifiering av, förstudier till och genomförande av FoU-projekt. Intresset har varit mycket stort och indikerar att här behövs ytterligare insatser. Därför bör ett särskilt stöd som ska omfatta alla företag med upp till 250 anställda införas. Stödet ska avse högst 30 procent av företagets kostnader för forskning och utveckling upp till ett tak på 2,5 miljoner kronor.

Vad som ovan anförs om stöd för forskning och utveckling i små och medelstora företag bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Medel för detta ändamål finns avsatta i Vänsterpartiets budgetmotion (2013/14:Fi254).

4Slopad sjuklön för småföretag

Arbetsgivare är i dag skyldiga att betala sjuklön i 14 dagar till anställda som inte kan arbeta p.g.a. sjukdom. När det gäller mindre företag kan regeln om 14 dagars sjuklön innebära problem. Även om mindre företag som kollektiv har en lägre sjukfrånvaro än genomsnittet, inser vi att sjuklönekostnaderna kan ge problem i det enskilda företaget. Ett mindre företag har inte alltid samma resurser och kanske inte tillgång till samma kunskaper på området som ett större företag. Det är mycket som talar för att gällande regler kan påverka företagens vilja att anställa.

Det finns också risk för utestängningseffekter på arbetsmarknaden om företagen inte vågar anställa människor som t.ex. har återkommande sjukperioder bakom sig. Det måste underlättas för företag att anställa även personer med en sjukdomshistoria. Så skapas ett arbetsliv där alla ges möjlighet att ta plats och utvecklas efter sina förutsättningar. Mindre företag med upp till 10 anställda ska därför slippa betala 14 dagars sjuklön. För företag med 11–15 anställda ska en avtrappning ske.

Vad som ovan anförs om borttagande av sjuklönekostnader i mindre företag bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Medel för detta ändamål finns avsatta i Vänsterpartiets budgetmotion (2013/14:Fi254).

5Företagsvikariat för att fler ska våga starta eget

Det är ofta lättare för den som har ett arbete att starta eget än för den som är arbetslös. Därför ska den som får tjänstledigt för att starta eget kunna få stöd för start av näringsverksamhet under förutsättning att arbetsgivaren anställer en arbetslös som vikarie.

Vad som ovan anförs om företagsvikariat bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Vi avsätter medel i vår budgetmotion (2013/14:Fi254) till 1 000 företagsvikariat per år 2014–2016.

6Det sociala skyddsnätet

Personer som driver eget företag med godkänd F-skatt (enskild firma eller handelsbolag) ska ha samma rätt till socialförsäkringssystem som anställda. Det finns skillnader som är viktiga att belysa.

Nettointäkten (resultat efter skatt) i ett företag ligger till grund för SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Om inkomsten i företaget är låg innebär det att företagaren får en låg sjukpenning, föräldrapenning etc. Det kan medföra stora ekonomiska konsekvenser om inkomsten i företaget är låg under en längre period. I vissa branscher är det också vanligt att uppbyggnadsfasen är lång. Nettoinkomsten ligger även till grund för en företagares framtida pension. Det kan också få betydelse för s.k. levebrödsföretag där nettoinkomsten är låg. Bland dessa företag finns fler kvinnor än män.

Det har funnits en möjlighet att hos Försäkringskassan få godkänd s.k. jämförelseinkomst. Det innebär att Försäkringskassan fastställer SGI som motsvarar lönen för en anställd i motsvarande yrke eller verksamhet. Fortfarande gäller att SGI:n kan sättas högre än den skatterättsliga nettointäkten. Detta är dock enbart möjligt under företagets uppbyggnadsskede. Systemet har dessutom visat sig vara problematiskt eftersom arbetsmarknaden blivit alltmer diversifierad och lönesättningen alltmer individuell, också inom ramen för kollektivavtalen. Därför har systemet med jämförelseinkomst ibland uppfattats som godtyckligt och inte tillämpats lika över landet.

Den koppling som i dag finns mellan nettointäkten i ett företag och utbetald socialförsäkringsersättning har hittills inte fungerat bra. Det är viktigt att få en lösning där människor som driver eget företag inte får en sämre försäkring än anställda. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag som förbättrar företagares sociala trygghet.

Vad som ovan anförs om företagares sociala trygghet bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 september 2013

Kent Persson (V)

Torbjörn Björlund (V)

Jens Holm (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-30
Yrkanden (4)