Bättre kommunikationer och fler järnvägssatsningar

Motion 2013/14:T426 av Shadiye Heydari och Cecilia Dalman Eek (S)

av Shadiye Heydari och Cecilia Dalman Eek (S)
S4180

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att varutransporterna övergår till järnväg för att avlasta lastbilstrafiken på motorvägen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att förbättra kapaciteten på Västra stambanan och sträckan Göteborg–Stockholm.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nordisk transportplan för att göra gemensamma infrastruktursatsningar.

Motivering

Rörligheten på arbetsmarknaden är beroende av ett utbyggt järnvägsnät; det krävs nödvändiga investeringar där fler privatpersoner och varutransporter övergår till järnväg och tåg som transportmedel. Inte minst är detta ett problem i Västsverige, där lastbilstrafiken på E6:an får negativa konsekvenser på Göteborgshamnens kapacitet. Vi föreslår, med anledning av detta, att infrastrukturen kring Göteborgshamnen utvecklas genom byggandet av en omlastningscentral i Bohuslän, med syfte att minska lastbilstrafiken på E6:an.

Ett utbyggt järnvägsnät är även positivt för besöksnäringen inom regionerna, därför föreslår vi att kapaciteten på Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg, som idag präglas av flaskhalsar vid Lerum och bristande kapacitet kring Göteborgs hamn, förbättras. Vi vill utveckla kapaciteten på västra stambanan genom att investera i fyra spår hela vägen till Stockholm.

Det finns även outnyttjad potential när det kommer till den dagliga arbetspendlingen och handeln med Norge, som med åren blivit allt mer intensiv. Det rymmer stora möjligheter för ytterligare sammanflätningar av svenska och norska storstadsregioner i framtiden.

De senaste decennierna har utbytet mellan Sverige och Norge vuxit kraftigt. Det behövs dock fortfarande investeringar för att undvika tillgänglighetsbrist och kapacitetsbrist för såväl person- som godstrafik. Värmlandsregionen är en av Sveriges mest exportberoende regioner, över 5 000 värmlänningar pendlar till Norge varje dag. Resandet på stråken Stockholm–Oslo och Karlstad–Göteborg förväntas även öka enligt prognoser för fram till 2025.

I dagsläget är det brist på samverkan mellan Norge och Sverige, som leder till stora tillväxtförluster. Vi vill därför se en nordisk transportplan, där länderna gemensamt planerar sina infrastruktursatsningar. Behoven av investeringar i effektiva och hållbara transportnät över de nordiska gränserna är stora, både för person- och godstrafik.

Stockholm den 3 oktober 2013

Shadiye Heydari (S)

Cecilia Dalman Eek (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (3)