Bättre förutsättningar för cyklister

Motion 2011/12:T377

av Désirée Liljevall (S)
S33079

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fler cykelvägar.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta cyklingen i beaktande när landsvägar byggs om till två-plus-ett-vägar.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta med cyklar på tåg och andra transportmedel.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se till att det finns kapacitet att parkera cyklar vid resecentrum och andra knutpunkter.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra infrastrukturen för cyklister.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en strategi för säkra gång- och cykelvägar i anslutning till alla skolor.

  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ha målsättningen att halvera antalet allvarligt skadade cyklister med hälften år 2020 jämfört med i dag.

Motivering

Som land har vi mycket att vinna på att fler börjar cykla. Alla svenskar som väljer cykeln framför bilen bidrar flitigt till att minska städernas trafikproblem. Luften blir renare, bullret måttligare och svenska folket friskare.

De senaste åren har det skett en stadig ökning av antalet cyklister i trafiken. Idag görs en av tio resor i Stockholm med cykel. Det är självklart bra, men vi ligger fortfarande decennier efter toppcykelstäder som Köpenhamn och Amsterdam. I Nederländerna, som är det land där det cyklas mest i världen, är andelen cykelresor drygt 25 procent.

Cyklister är en särskilt utsatt trafikantgrupp. Skaderisken har beräknats till nio gånger högre än för biltrafikanter. Enligt en undersökning från försäkringsbolaget If står cyklister idag för flest antal svårt skadade i trafiken. 1 740 cyklister skadades allvarligt under 2010. Det är även den enda trafikantgrupp där antalet omkomna ökade under 2010. 20 cyklister omkom i trafiken under 2010.

Om vi ska nå samma nivå som Danmark och Nederländerna behöver vi förbättra infrastrukturen för den som cyklar och sätta trafiksäkerheten högt. Antalet allvarligt skadade cyklister bör mer än halveras senast med 2020 jämfört med idag.

Vi behöver fler cykelvägar. Utanför tätorter, men även inom tätorter, tvingas cyklister till större delen att cykla på vägbanan eller på vägrenar av varierande bredd. Trafikverket bör få i uppdrag att ta fram en strategi för säkra gång- och cykelvägar i anslutning till alla skolor.

När landsvägar byggs om till två-plus-ett-vägar måste man även ta cyklingen i beaktande.

Cykling bör kunna vara en del av resan, det vill säga man ska kunna ta med cykeln på tåg och andra transportmedel. Det måste också finnas kapacitet att parkera cykeln vid resecentrum och andra knutpunkter.

Stockholm den 3 oktober 2011

Désirée Liljevall (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (7)