Bättre förutsättningar för besöksnäringen

Motion 2017/18:1061 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att underlätta besöksnäringens utveckling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Besöksnäringen blir en allt viktigare näringsgren i olika delar av landet. Tillväxtverket konstaterar att resandet växer snabbast till större städer, men att det finns en stor potential till andra destinationer i stora delar av landet. Omvärlden förändras snabbt vilket skapar nya möjligheter.

Sverige har en konkurrensfördel med sin allemansrätt och möjligheter att komma i kontakt med landets rika natur- och kulturvärden. Besöksnäringsföretagen har många styrkor. Företagen uttrycker en hög tillväxtvilja, är sysselsättningsintensiva och erbjuder i hög grad arbete för ungdomar och personer med utländsk bakgrund.

Branschen har en ambition att växa, men det finns en del hinder som bromsar upp den möjligheten. Ett omfattande regelverk är en av dessa bromsklossar.

Intressant projekt

Tillväxtverket har genomfört ett projekt om hållbar destinationsutveckling, som bland annat omfattat Bohuslän. Här har företagen gått igenom sina möjligheter att utöka sin marknad. Genom en anpassning till tidigare besökares uttalade önskemål på bekvämlighet har andelen internationella kunder ökat markant.

Inom projektets ram har man också i Bohusläns kommuner tagit steget att arbeta med en turistisk översiktsplan för att möta ett ökat anspråk på den mark och de vatten som finns inom kommunen. Det gör att besöksnäringen får sin givna plats i den kommunala planeringen.

Olika förutsättningar

Bohuslän har sina givna förutsättningar med sina kustnära kommuner, som inbjuder till bad, sol och båtliv. På andra håll i landet, inte minst i andra delar av Västsverige finns helt andra förutsättningar, men där har man inte kommit lika långt med sin utveckling av besöksnäringen.

Begränsad marknadsföring, brist på boenden av högre bekvämlighet, dålig mobiltäckning samt begränsat eller ibland obefintligt restaurangutbud är inslag som hämmar utvecklingen av besöksnäringen. Ändock finns grupper, såväl nationellt som internationellt som söker just de naturupplevelser som finns i dessa områden. Men de har svårt att hitta guldkornen.

Förändrat regelverk

I de undersökningar Tillväxtverket gjort upplever besöksnäringsföretag generellt lagar och regelverk som ett större hinder för utveckling än andra företag. Här behöver en översyn göras för att tillskynda en utveckling av näringen och underlätta företagandet. Det är viktigt att det utvecklingsarbete rörande digitalisering och förenklade myndighetskontakter som sker i samverkan med SKL fullföljs.

Många av de mindre besöksnäringsföretagen drivs som enskilda firmor, där dagens ordning, där beskattning utgår från en uppskattad årsinkomst, är ett annat bekymmer. Skatteregler motsvarande handels- och aktiebolag även för enskilda firmor kan motverka detta och ge ett mer verklighetsbaserat flöde av ekonomiska medel i de små företagen.

Goda möjligheter

Sverige har goda möjligheter för en stark utveckling av besöksnäringen. Vi kan erbjuda ett varierat landskap, möjlighet att vistas i skog och mark, intressanta storstäder, spännande vildmarksupplevelser, bygder med ett rikt kulturellt utbud och inte minst allemansrättens möjligheter.

Vi ser dock att en rad olika initiativ behöver tas för att ge möjlighet till en utveckling av besöksnäringen i såväl Västsverige som i övriga landet. Ett av dessa kan vara att staten utvecklar sin strategi för stora evenemang, typ EM- och VM-tävlingar, för att få dessa till Sverige och då inte minst Västsverige. Detta är idag ofta en förutsättning för att få dessa evenemang, som lockar många internationella besökare och ger god marknadsföring åt landet och regionen.

Lars Mejern Larsson (S)

Adnan Dibrani (S)

Catharina Bråkenhielm (S)

Gunilla Carlsson (S)

Patrik Björck (S)

Paula Holmqvist (S)

Petter Löberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)