Barns rätt till alla sina föräldrar

Motion 2017/18:2387 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barns rätt till umgänge med alla sina föräldrar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje människa ska ha rätten och möjligheten att definiera sin familj. Dagens familjer är mångfasetterade och många ser inte längre ut som den traditionella kärnfamiljen. Därför måste lagstiftningen uppdateras.

En svaghet i den svenska lagstiftningen på familjeområdet är begränsningen att ett barn högst kan ha två vårdnadshavare. En annan svaghet är att barnets intresse av och rätt till umgänge med personer som inte är dess vårdnadshavare inte skyddas tillräckligt starkt.

I dagsläget finns många familjer där det finns fler än två föräldrar. Det kan till exempel vara så att ett par med två kvinnor har blivit föräldrar tillsammans med en eller två män, eller så har kanske ett barns ursprungliga två föräldrar separerat och fått nya partner som fungerar lika mycket som föräldrar som de som från början var barnets föräldrar. Ett barn kan alltså ha föräldrar som inte anses vara föräldrar eller vårdnads­havare enligt lagstiftningen.

Att inte alla de personer som i realiteten fungerar som barnets föräldrar också är detta i lagens mening skapar flera praktiska problem. Exempelvis finns förskolor och skolor som inte vill skicka information till andra än de juridiska vårdnadshavarna. De största problemen uppstår vid en eventuell separation. Med dagens lagstiftning har de juridiska vårdnadshavarna möjlighet att frånta barnet dess möjlighet till umgänge och kontakt med personer som har fungerat som barnets föräldrar i praktiken sedan barnet föddes.

Ibland invänds att barnet skulle drabbas hårt i det fall föräldrarna separerar och mer än två personer är inblandade i en eventuell vårdnadstvist. Oron består då i att denna process, som redan idag kan vara mycket komplicerad, skulle försvåras. Dock måste detta vägas emot dagens situation där barnet drabbas av att helt ryckas ifrån en person som i allt väsentligt fungerat som barnets förälder, under kanske hela barnets liv. Vi menar att intresset av att skydda barn mot att förlora en förälder väger starkare än intresset av att minimera antalet inblandade i eventuella vårdnadstvister.

Miljöpartiet förespråkar en politik där lagstiftningen anpassas till det faktum att barn växer upp med fler än två vuxna som tar gemensamt ansvar för barnets vård och uppfostran. Barn ska kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare. Likaså ska barns rätt till umgänge med sina sociala föräldrar, som i nuläget inte kan bli vårdnadshavare på grund av lagstiftningens begränsningar, skyddas. Det ska inte vara avhängigt vårdnadshavarnas goda vilja. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Annika Hirvonen Falk (MP)

Stina Bergström (MP)

Emma Hult (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)