Barnkonventionen

Motion 2010/11:So498 av Emma Henriksson (KD)

av Emma Henriksson (KD)
kd538

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra barnkonventionen till svensk lag.

Motivering

Barn ska behandlas med respekt, ha rätt att komma till tals och barns bästa ska alltid komma i första rummet när man fattar beslut som berör barn. Det är vad barnkonventionen säger, men det fungerar inte alltid i praktiken. Trots stora informationsinsatser, inrättandet av en barnombudsman och lagändringar lyckas vi inte helt leva upp till barnkonventionen.

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen. Sverige ratificerade konventionen året därpå, i juni 1990, och strax därefter trädde konventionen i kraft. Barnkonventionen har således varit gällande i Sverige i tjugo år.

År 1997 presenterades utredningsbetänkandet Barnets bästa i främsta rummet (SOU1997:116) som ansåg att det räckte med att anpassa våra lagar till konventionen. Barnkonventionen behövde inte inkorporeras i rättssystemet. Men när det fortfarande inte fungerar fullt ut efter tjugo års ansträngningar är det dags att tänka nytt. Om det krävs att barnkonventionen görs till lag för att stärka barns rättigheter och öka kunskapen om och efterlevnaden av barnkonventionen är det dags att göra det nu.

I Barnombudsmannens årsrapport som presenterades i mars 2009 ingick en undersökning där det framkom att endast vart femte barn hade hört talas om barnkonventionen. Ändå har barn, enligt konventionen, rätt att känna till sina egna rättigheter. Sverige har, enligt artikel 42 i konventionen, ett ansvar för att kännedom och kunskap om konventionen sprids i hela samhället, inte minst till föräldrar, politiker, olika yrkesgrupper som arbetar med barn och inte minst barnen själva. Med ökad kunskap följer också större förutsättningar för barnen att få hjälp när deras rättigheter kränks och slå larm när andra drabbas.

Det ska vara en självklarhet att alla människor har lika värde och samma rättigheter, oberoende av ålder. Den nuvarande transformeringsmetoden, att anpassa lagstiftningen till barnkonventionens bestämmelser, är otillräcklig. Det behövs mer och därför bör barnkonventionen göras till svensk lag.

Stockholm den 26 oktober 2010

Emma Henriksson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)