Barn till missbrukande föräldrar

Motion 2010/11:So397 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)
kd615

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av att utreda vilka resurser i kommunerna som behövs för att rehabiliterande verksamhet riktad till barn till alkoholmissbrukande föräldrar ska genomföras på bästa sätt.

Motivering

Enligt beräkningar från Folkhälsoinstitutet växer vart femte barn upp i hem med föräldrar som dricker för mycket och därav upplever stor oro. Det handlar om minst 400 000 barn som är i behov av trygghet. Förutom det lidande som drabbar ett barn som växer upp med missbrukande föräldrar vet vi av forskning att dessa barn löper fem gånger högre risk än andra barn att själva hamna i missbruk och kriminalitet. För att förhindra framtida missbruk och kriminalitet måste barn som i dag växer upp med missbrukande föräldrar uppmärksammas och nås med särskilda insatser. De kommunala insatserna måste förstärkas – gärna i samarbete med ideella organisationer. En allmänt högre kunskap och beredskap hos alla som arbetar professionellt med barn, till exempel förskolelärare, fritidspedagoger och skolpersonal, behövs också. Generellt tycker barn att det är obehagligt när deras föräldrar dricker. När föräldrarnas beteende ändras känner de inte längre igen mamma eller pappa. Det finns därför goda skäl för alla föräldrar att fundera över hur alkoholvanorna uppfattas av barnen. Därför behöver det utredas hur kommunerna på bästa sätt riktar sin verksamhet för att informera föräldrar om riskbeteenden, åtgärder och rehabilitering vid missbruk och hur information till barn till alkoholmissbrukande föräldrar effektivast och enklast görs.

Stockholm den 25 oktober 2010

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)