Barn med särskilda behovs rätt att avsluta sin utbildning

Motion 2016/17:996 av Åsa Westlund (S)

av Åsa Westlund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elever med särskilda behov ska ges rätt att avsluta den utbildning de påbörjat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige vänder sig särskolan/särgymnasium till barn med utvecklingsstörning samt elever som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Barn med autism ska få det extra stöd de behöver inom den ordinarie skolan.

Neuropsykiatriska diagnoser är fortsatt under utveckling och grundar sig alltid på en bedömning. Diagnoserna är ibland komplicerade att sätta eftersom människor är olika och utvecklas olika. Det händer att barn som får en diagnos, efter några år utreds igen och då får en ny eller ingen diagnos.

Det förekommer därmed att barn som bedömts ha en utvecklingsstörning i kombination med autism senare i livet bedöms sakna utvecklingsstörning och i och med detta förlorar sin utbildningsplats särskolan/särgymnasium.

För den enskilde kan en sådan förändring skapa stora problem, särskilt om den kommit långt i sin utbildning. Det är heller inte alltid i linje med barnets, eller den unges, bästa att ändra en invand och trygg miljö och ersätta denna med den ordinarie skolans nationella program.

Lagstiftningen borde vara mer flexibel än idag och utgå mer från den enskildes behov.

Om en diagnos ändras under pågående utbildning borde det inte betyda att personen med automatik förs över från särskola/särgymnasium till ordinarie skolverksamhet. Istället bör det finnas en rättighet att avsluta en påbörjad utbildning och varje fall bör prövas utifrån sina egna förutsättningar.

Vad som ovan anförs om att elever med särskilda behov ska ges rätt att avsluta den utbildning de påbörjat bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

Åsa Westlund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)