Auktorisering av teckenspråkstolkar

Motion 1999/2000:N289 av Hans Karlsson (s)

av Hans Karlsson (s)
I Sverige finns sedan 1976 en auktorisation av tolkar i talade språk;
Kammarkollegiet är utfärdande myndighet.
Teckenspråket har alltsedan 1981 status som officiellt erkänt modersmål i
Sverige (se prop. 1980/81:100 bil. 12, bet. UbU 1980/81:25 och riksdags-
skrivelse 1980/81:332), och det är därför jämställt med andra modersmål i
vilka tolkauktorisation sedan länge är möjlig. Forskning om teckenspråket
har funnits sedan början på 1970-talet och 1990 inrättades en professur i
teckenspråk vid Stockholms universitet, där såväl hörande som döva forskare
finns. Det råder alltså ingen tvekan om att teckenspråket är ett eget, själv-
ständigt språk.
1989 års handikapputredning hade i sitt delbetänkande En väg till
delaktighet och inflytande, tolk för döva, dövblinda, vuxendöva, hörsel-
skadade och talskadade (SOU 1991:97) ett konkret förslag till ändring i
förordningen 1985:613, som skulle möjliggöra auktorisation av tolkar även i
det svenska teckenspråket. Tolkar och översättare får auktoriseras enligt
denna förordning. Auktorisationen får avse ett eller flera främmande språk
och det svenska teckenspråket.
En ändring av förordningen skulle också göra det möjligt för auktoriserade
teckenspråkstolkar att få bevis om "speciell kompetens" som dövblindtolk.
Ändringsförslaget motiveras med att brukarna av teckenspråkstolkar och
olika myndigheter sedan länge efterfrågat någon form av bevis på tolkens
kompetens. Enligt min mening vore det nu av stort värde om någon form av
auktorisation av tolkarna kunde komma till stånd och utgöra den efterfrågade
kvalitetsgarantin som kan tillförsäkra brukarna trygghet. Frågan om
auktorisation har också stor betydelse för tolkarna själva som ett sätt att
värna om yrkesetiken och respekten för den kompetens som tolkyrket kräver.
I propositionen 1992/93:159 Stöd och service till vissa funktionshindrade
instämmer man i utredningens förslag om behovet av en auktorisation, men
menar att formerna för auktorisation behöver beredas ytterligare. Men såvitt
jag känner till har inte frågan utretts eller beretts sedan dess.
Från olika håll har behovet påtalats av att förverkliga tolkutredningens
förslag. Idag, då alltfler döva använder teckenspråkstolk i alltfler samman-
hang, ställs också krav på en kvalitetsgaranti i form av en auktorisation.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om auktorisering av teckenspråkstolkar.

Stockholm den 4 oktober 1999
Hans Karlsson (s)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (2)