Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige

Motion 2017/18:749 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bostadsbristen i Västsverige måste stävjas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efter att bostadsbyggandet nedprioriterats under många år har bostadsbristen nu blivit akut. Enligt Boverket uppger 240 av Sveriges 290 kommuner att de lider av bostadsbrist. Västsverige är inget undantag trots de satsningar som hittills gjorts. Hela 66 procent av företagsledarna och regioncheferna uppger att bostadsbristen redan hämmar rekryteringen av ny kompetens.

I Göteborg har bostadsbristen pågått länge. Bostadssatsningarna som Göteborgs stad planerar till 2021 är mycket välkomna, men för att Göteborg inte ska tappa i konkurrenskraft måste mer göras. Göteborgs stad planerar att bygga 7 000 nya bostäder till 2021. Det är långt ifrån tillräckligt när Storgöteborg kommer att få 200 nya invånare i veckan de närmaste åren.

Inom inte allt för lång tid kommer en mycket stor grupp människor gå i pension i Västsverige. Företagen kommer att behöva ny kompetens. Om det inte finns tillgängliga bostäder finns det inte heller några möjligheter för dem att rekrytera och den tillväxt vi vill se kommer inte bli verklighet.

Det är också tydligt att ett bredare utbud av bostäder behövs. Det är viktigt att de grupper som står utanför bostadsmarknaden tillgodoses, varför fler hyresrätter borde byggas.

nsstyrelsen i Västra Götalands län uppger att flera kommuner i länet saknar riktlinjer för bostadsförsörjning och att översiktsplanerna behöver uppdateras. En förutsättning för nya bostäder är att det finns en tydlig koppling mellan riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplan.

Boverket meddelar att 700 000 bostäder behöver byggas i Sverige över en tioårsperiod. Vi anser att en stor del av dem bör byggas i Västsverige, med tanke på befolkningstillväxten. För att bygga dessa bostäder behövs en gedigen arbetskraft. Det som efterfrågas är fler tjänstemän i produktionen, arbetsledare och platschefer.

Förlorade skatteintäkter, produktionsbortfall och arbetstillfällen kommer att bli ett faktum om inte fler bostäder byggs. Detta har vi inte råd med.

Vi efterfrågar därför att regeringen verkar för att kommunerna i Västsverige ser över detaljplaner och riktlinjer för att skapa de förutsättningar som krävs när bostadsbristen ska förebyggas. Att bostadsbyggandet anpassas efter individers olika behov. Att arbetskraft finns tillgänglig på lång sikt.

Monica Green (S)

Adnan Dibrani (S)

Berit Högman (S)

Johan Büser (S)

Jörgen Hellman (S)

Maria Andersson Willner (S)

Petra Ekerum (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)