Återinförande av arvsrätt för kusiner

Motion 2011/12:C224

av Maria Abrahamsson och Margareta B Kjellin (M)
M0534

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om återinförande av arvsrätt för kusiner.

Motivering

Över 80 år har gått sedan Allmänna arvsfonden inrättades och riksdagen beslutade att stryka kusiner och avlägsnare släktingar från arvsordningen. Inskränkningen i arvsrätten motiverades med en förändrad syn på arvspolitiken och en försvagning av familje- och släktsamhörigheten. Ojämlikheter i levnadsförhållandena skulle på sant klasskampsmanér utjämnas genom att staten, via Allmänna arvsfonden, tillfördes besparingar som enskilda hade samlat ihop och som tidigare behållits inom släkten. Den begynnande sociala ingenjörskonsten tillgodosågs genom att de ekonomiskt svaga i samhället i fortsättningen var hänvisade till statliga och kommunala trygghetssystem när de i stället hade kunnat få sin situation förbättrad genom ett eller flera arv.

Nästa attack på släkt- och familjesammanhållning kom när den socialdemokratiska regeringen 1969 utfärdade direktiv för en stor utredning som i grunden skulle revidera arvs- och äktenskapslagstiftningen (Familjelagssakkunniga, Ju 1970:52).

I direktiven anfördes att arvsrätten borde inskränkas ytterligare på grund av att släktbanden tunnats ut och familjebegreppet blivit snävare och att arvsrätten borde slopas åtminstone också för syskonbarn. Inskränkningen skulle dramatiskt ha berikat Allmänna arvsfonden ännu mer, men genomfördes dessbättre inte, sannolikt till följd av de borgerliga valframgångarna på 1970-talet.

2010 var ett rekordår för Allmänna arvsfonden. Hela 559 miljoner kronor netto kom in till fonden för att sedan delas ut till verksamheter med särskilt fokus på barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar. Förvisso behjärtansvärda ändamål, som staten dock lika väl hade kunnat tillgodose utan den konfiskatoriska åtgärd som det innebär att lägga beslag på en avlidens alla tillgångar trots att det finns så nära släktingar som kusiner.

Det är hög tid att göra upp med gamla dogmer om staten som alla goda gåvors givare. Till och med inom den nuvarande politiska oppositionen har dessa börjat ifrågasättas; ett tecken på det är att arvsskatten avskaffades på socialdemokratiskt initiativ den 17 december 2004. Nästa logiska steg för att stärka det civila samhället är att återinföra arvsrätten för kusiner.

Stockholm den 28 september 2011

Maria Abrahamsson (M)

Margareta B Kjellin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (1)