Året-runt-trafik med båt mellan Byxelkrok och Oskarshamn

Motion 2013/14:T477 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
S4206

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för året-runt-trafik med båt mellan Byxelkrok och Oskarshamn.

Motivering

I den regionala tranportplanen samt i Trafikförsörjningsprogrammet för Kalmar län, beskrivs hur utvecklingen i länet förväntas se ut under de kommande åren. Bland annat nämns att fem arbetsmarknader i länet förväntas bli två och kollektivtrafikens viktiga roll för detta. Det beskrivs också hur viktigt det är med en väl fungerande kollektivtrafik för att ha följsamhet mellan arbetsmarknadens behov och människors boende.

Norra Öland är dock i stort sett helt utlämnat från denna tänkta utveckling, då det på många sätt saknas funktionella pendlingsmöjligheter till och från fungerande arbetsmarknader. Detta gör att det blir allt svårare att bosätta sig på norra Öland då tillgången till arbetstillfällen är begränsad. Det är av yttersta vikt att även de boende på norra Öland får större möjligheter att arbetspendla till länets arbetsmarknader.

För att få tillgång till länets huvudsakliga arbetsmarknader, samt stimulera inflyttningen till Borgholms kommun, behövs en välfungerande kommunikation mellan Byxelkrok och Oskarshamn. En linje med båt skulle ge både norra Öland och Oskarshamn mycket viktiga förutsättningar till en utökad arbetsmarknad och utgör en livsviktig byggsten i norra Ölands långsiktiga utveckling.

En båtlinje skulle också avlasta en annars mycket ansträngd Ölandsbro och utgöra ett perfekt alternativ för de många turister som sommartid reser till norra Öland. Trafikstråket norra Öland–Oskarshamn bör ses som en nationell angelägenhet och jämföras med andra sådana.

Med hänvisning till ovan motiverade skäl bör regeringen ge Trafikverket i uppdrag att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för året-runt-trafik med båt mellan Byxelkrok och Oskarshamn.

Stockholm den 3 oktober 2013

Krister Örnfjäder (S)

Désirée Liljevall (S)

Håkan Juholt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)