Arbetsmiljön för vägarbetare

Motion 2013/14:A204 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (S)

av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (S)
S4045

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsmiljön för vägarbetare.

Motivering

Vägnätet i Sverige måste kontinuerligt underhållas och förbättras för att skapa en bra standard med hög framkomlighet och förbättrad trafiksäkerhet. Riksdagen har antagit en nollvision för vägtrafiken, vilket innebär att ingen ska dö eller skadas för livet i trafiken. Det är ett av de viktigaste målen som ska tas i beaktande vid utbyggnad och upprustning av vägnät.

Samtidigt som säkerheten för trafikanterna har höjts, har flera försämringar skett när det gäller säkerheten för vägarbetarna.

Antalet olyckor vid vägarbetsplatser ökade med 20 procent mellan åren 2003 och 2009 på Vägverkets vägarbetsplatser med 31 döda. Men brister i underlaget gör att den verkliga siffran troligtvis är betydligt högre. På övriga vägar fördubblades antalet olyckor.

Den främsta anledningen till olyckorna är att bilisterna struntar i hastighetsbegränsningarna och visar dålig hänsyn när de passerar vägarbetsplatser. Därför är den viktigaste åtgärden för att minska incidenter och olyckor vid vägarbeten att förmå bilister att sänka hastigheten. Man har utvecklat olika metoder för att åstadkomma detta, men de används sällan. Dessutom är fartbegränsning ofta bara en rekommendation vid ombyggnad av vägar.

Vidare är vägarbetarnas säkerhet en del av den kostnad, som entreprenören ska lägga in i upphandlingen. Därmed blir säkerheten för vägarbetare en kostnadspost som ska anpassas så att den inte hotar entreprenörens möjlighet att vinna upphandlingen. Det är angeläget att byggherren tar större ansvar för vägarbetarnas säkerhet i upphandlingarna och att större krav ska ställas på entreprenörer i detta sammanhang.

Fackförbundet SEKO genomförde i samarbete med Trafikverket och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond ett projekt kring hastighetsnedsättande metoder förbi vägarbetsplatser år 2010. Vid sammanlagt 20 utbildningstillfällen under 2011 och 2012 deltog över 560 deltagare, men i de flesta fallen uteblev tyvärr entreprenörerna och Trafikverket.

I Holland har man utvecklat en modell, som innebär att vägarbetare inte får befinna sig på vägen förrän den är avstängd. I Holland har detta inte bara lett till hög nivå på säkerheten för vägarbetarna och trafikanterna. Det har även lett till en teknisk utveckling, där vägarbetarna kan utföra märkning och utplacering av hastighetsnedsättande hinder utan att behöva beträda vägen. Skulle vi i Sverige ha en liknande lagstiftning skulle det stimulera teknisk utveckling även här.

För att öka säkerheten för vägarbetare och bilister vid vägarbetsplatser är det också angeläget med högre straff vid trafikförseelse. Det är också viktigt att fordonsägare från annat land vid trafikförseelse på vägarbetsplats före fortsatt färd ska betala det föreläggande man fått.

Stockholm den 23 september 2013

Jasenko Omanovic (S)

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-25
Yrkanden (1)