Arbetslöshetsersättningen

Motion 2011/12:A360

av Jörgen Hellman m.fl. (S)
S19004

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetslöshetsersättningen och arbetsmarknadspolitiken.

Motivering

Den borgerliga regeringen har genomfört kraftiga försämringar av a-kassan. Att bli arbetslös drabbar den enskilde hårt. Vid en längre arbetslöshet blir ekonomin i många fall en stor börda för den enskilde och familjen.

Arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Ersättningen är en trygghet för den som inte har ett fast arbete utan tvingas gå emellan olika timanställningar och projekt samt dessemellan uppbär ersättning från a-kassan. Arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetskassan måste inriktas på att stötta den arbetssökande till ett nytt jobb och en egen försörjning.

Konsekvenserna av det minskade taket i arbetslöshetsförsäkringen måste ses över. Målsättningen bör vara att höja taket i ersättningen så att fler kan få ersättning med 80 procent av tidigare inkomst.

Den borgerliga regeringen har också gjort om regelverket kring a-kassan. Det har blivit svårare att räkna in fackliga och politiska uppdrag i det arbetsvillkor som ligger till grund för beräkningen av arbetslöshetsersättningen.

Förtroendevalda som får en del av sin lön från facket drabbas hårt om de blir arbetslösa. Ersättningen för förlorad arbetsförtjänst är inte a-kasse-grundande. Detta måste förändras. Som fackligt förtroendevald fordras det att man tar ett extra ansvar och ger en del av sin fritid för att vara uppdaterad. Det fordras extra kunskaper och utbildning som inte heller alltid ligger på arbetstid för att kunna ta diskussioner och förhandlingar med sin arbetsgivare för att trygga arbetsvillkoren och arbetsmiljön för sina arbetskamrater. Om man sedan mister jobbet straffas man genom lägre a-kassa.

Är man arbetslös och får arbetslöshetsersättning förlorar man ekonomiskt på att ta sig an ett politiskt uppdrag om man deltidsstämplar. Det finns goda skäl för de skillnader som formellt finns mellan arvode och lön, motiv som bör lyftas fram och försvaras. Ett förtroendeuppdrag är inte i alla hänseenden att likställa med ett arbete.

Tillämpningen av gällande regelverk bidrar till att arbetslösa inte kan ta sig an politiska uppdrag. Reglerna för beräkning av a-kassegrundande arbetstid behöver se över.

Stockholm den 21 september 2011

Jörgen Hellman (S)

Christina Oskarsson (S)

Peter Johnsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)