Arbetskraftsinvandring

Motion 2015/16:1703 av Elisabeth Svantesson (M)

av Elisabeth Svantesson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetskraftsinvandringsreformen bör vårdas, vidareutvecklas och följas upp utifrån sitt grundsyfte: en möjlighet för Sverige att möta de utmaningar som skapas av den demografiska utvecklingen, en ny väg för människor att komma till Sverige och en möjlighet för arbetsgivare att utifrån sina behov anställa människor från hela världen, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Länder som är framgångsrika med att attrahera kunnig arbetskraft från världens alla hörn är vinnarna i den internationella ekonomin. Därför ökar också konkurrensen om den mest eftertraktade arbetskraften.

Många svenska arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Ingenjörer är den svåraste yrkesgruppen att rekrytera, men det råder brist på utbildad arbetskraft även på andra områden. För många företag går möjligheten att få tag på rätt kompetens hand i hand med deras tillväxt. Förutsättningarna för att kunna rekrytera från andra länder måste alltså vara goda.

Alliansregeringen tog tillsammans med Miljöpartiet till vara på denna insikt. Genom en omfattande reform skapades nya vägar för den allt viktigare arbetskraftsinvandringen. Det var ett betydelsefullt steg mot ett mer öppet och flexibelt system, menat att stärka Sveriges förutsättningar för att möta både dagens och framtidens behov på arbetsmarknaden, och samtidigt förbättra regelverket för hur arbetsgivare får gå till väga när de anställer från andra länder.

Förutsättningarna för att kunna gå ut på den internationella arenan och rekrytera eftertraktad arbetskraft, tillsammans med ett skärpt regelverk, bygger ett Sverige för framtiden. Arbetskraftsinvandringsreformen bör därför vårdas och dess åtgärder följas upp. Detta bör ges regeringen till känna.

[Motionärernas namn]

Elisabeth Svantesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)